Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinograd od aprila do juna meseca – nega, radovi

Vinograd od aprila do juna meseca – nega, radovi

vinogradVinograd od aprila do juna – Od pravilno izvedenih agrotehni?kih mera u mnogome zavisi koli?ina i kvalitet roda. Ta?ne datume izvo?enja pojedinih radova teško je precizirati jer se, zavisno od meteoroloških uslova u pojedinim podru?jima, loza nalazi u razli?itim fazama, odnosno podfazama razvi?a. U ovom periodu lastari dostignu dužinu od 15-20 cm i tada se sprovodi mera zelene rezidbe-la?enje. To je, u stvari, odstranjivanje lastara koji nepotrebno troše raspoloživa hraniva. Na taj na?in se ispravljaju greške na?injene pri rezidbi na zrelo, a istovremeno ova služi za uskla?ivanje bujnosti i rodnosti sorte. La?enjem se odstranjuju lastari sa višegodišnjeg stabla i delova kordunice.  Zatim se uklanjaju nerodni lastari kako bi se omogu?ila bolja ishrana rodnih. Ako su iz istog okca izbila dva lastara, la?enjem se uklanja manje razvijen i slabije rodan, a ostavlja se razvijeniji i rodniji. La?enje se obavlja ru?no jer se lastari u tom porastu vrlo lako o?enjavaju. Ukoliko se sa la?enjem zakasni pa se izvodi kada lastari dostignu duži rast ono se mora izvoditi makazama.

Vinograd od aprila do juna meseca – nega, radovi

U ovom periodu se zapo?inje i sa zaštitom vinove loze.

Plamenja?a (Plasmopara) se intenzivno širi u periodu maja i juna meseca pa do kraja vegetacije može dovesti u pitanje ?itav rod. U vreme kada lastari dostignu dužinu od 30-40 cm mogu se na nali?ju lista primetiti prvi znaci zaraze. Javljaju se u vidu beli?astih pega na nali?ju listova. Ako vladaju povoljni uslovi zaraza se intenzivno širi. U zavisnosti od uslova za širenje zaraze do cvetanja loze se sprovode 1-2 tretiranja sredstvima na bazi bakra.

Prvo tretiranje protiv pepelnice (Oidium) sprovodi se kada lastari dostignu dužinu 10-20 cm, a drugo 7-10 dana pre cvetanja. Za razliku od plamenja?e, pepelnica se može suzbiti nakon pojave prvih vidljivih zaraza, no bolje je ne dozvoliti da do njih do?e. Pri tretiranju preparatima protiv plamenja?e njima se mogu dodati fungicidi protiv pepelnice

Prole?ni meseci su u ve?ini naših vinogradarskih podru?ja i meseci sa dosta padavina. One pogoduju razvoju korovske flore te se moraju primenjivati mere mehani?kog i hemijskog suzbijanja korova. Nakon ve?ih padavina zemljište u vinogradu se uledi pa se stvara pokorica koju treba ?eš?om plitkom obradom zemljišta razbijati. Istovremeno do cvetanja loze treba sprovesti 1-3 kopanja u cilju uništavanja korova oko ?okota.Kopanje i razbijanje pokorice u me?urednom prostoru doprinose o?uvanju vlage i stvaranju povoljnih uslova za razvoj loze.

U ovom periodu treba obaviti i prihranu vinove loze. Prihranjivanje se obavlja nekim od azotnih ?ubriva. Koli?ine zavise od starosti zasada, rodnosti u predhodnoj godini i niza drugih ?inilaca. Naj?eš?e se po aru vinograda upotrebi 10-15 kg nekog od azotnih ?ubriva. Prihranjivanje se može obaviti iupotrebom folijarnih ?ubriva.

Do cvetanja loze obavezno se primenjuje mera prekra?ivanja lastara. Prekra?ivanje lastara predstavlja uklanjanje dela lastara sa ciljem da se njegov porast zaustavi na desetak dana i za to vreme hrana usmeri u cvasti. Razlikuju se dve mere:

  • pinsiranje i

  • zalamanje lastara.

Pinsiranjem se uklanja vrh lastara sa nekoliko mladih listova. Ako se pinsiranje sprovede neposredno pred cvetanje poboljšava se oplodnja. Prekra?ivanje lastara se sprovodi onda kada lastari dostignu dužinu iznad zadnjeg reda žice ili rastu u me?uredne prostore i ometaju obavljanje drugih mera.

Pri zalamanju se mora voditi ra?una da na rodnom lastaru iznad zadnje cvasti ili grozda ostane 8-10 listova neophodnih za pravilnu ishranu grozdova. 

Tre?i vid zalamanja odnosi se na zalamanje ili uklanjanje zaperaka. Ukoliko je sortna karakteristika velika razgranatost lastara (dosta zaperaka npr. Kardinal, Traminci i dr.), onda suviše veliki broj zaperaka ?ini špalire vrlo gustim, nedovoljno osun?anim i provetrenim. Veliki broj grozdova se tada nalazi u senci. Bolje je prekra?ivati zaperke nego ih u potpunosti uklanjati. Prekra?ivanje se obavlja na rastojanju od 4-6 razvijenih listova. To su neophodne mere koje treba sprovesti u vinogradu koji je u periodu eksploatacije.

Sanja ?okojevi?,

dipl.ing.vo?arstva i vinogradarstva