Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vino – njegovo čuvanje, faze zrenja, odležavanje

Vino – njegovo čuvanje, faze zrenja, odležavanje

vino faze zrenjaVino – faze zrenja, odležavanje. Širenje vinske kulture veoma je zna?ajno za civilizovano i produhovljeno uživanje u vinu. ?ovek je još od davnina nau?io da od grožda pravi dobro vino. Koreni proizvodnje vina najverovatnije poti?u iz Persije. Egip?ani, Feni?ani, Grci i Rimljanisu voleli jaka, puna vina sa velikim sadržajem alkohola koje su morali razbla živati vodom. U bibliji vino se spominje 521 put. Dionizije u Gr?koj i Bahus u Rimu bili su bogovi vina. Od prastarih, mitoloških vremena mo? vina da uzvisi ?oveka, da mu podari vedrinu i dar govorenja ?inili su ga u o?ima ljudi pi?em bogova. Ljudi su voleli da privire u svet božanskih pi?a pa je vino ?esto otvaralo put do ženskih srca, ali uz božansku kapljicu su objavljivani i ratovi i sklapana primirja. Vinom se proslavlja ro?enje, obeležavaju uspesi, ali ono nije samo pi?e radosti jer se njime ispra?a i na poslednji put. Vino je bilo i ostalo cenjeno pi?e mnogih civilizacija.

  Jedan Francuz je rekao: Sve mode prolaze samo vino ostaje.

Na?in ?uvanja vina

Nakon izvesnog vremena odležavanja vina u tankovima ili buradima koje zavisi od tipa vina koje se želi dobiti, vino se flašira, a fine fizi?ke i hemijske karakteristike se nastavljaju polako razvijati u boci. Flaširano vino zahteva posebne uslove za ?uvanje.

Vino – njegovo ?uvanje, faze zrenja, odležavanje

Dobar podrum za ?uvanje flaširanog vina mora ispunjavati slede?e zahteve:

 1. podrum mora biti mra?an jer to pozitivno doprinosi dugom i harmonicnom starenju vina,

 2. boce moraju biti postavljene u horizontalni položaj kako bi se spre?ilo isušivanje zapuša?a što bi uslovilo opasan kontakt vina sa vazduhom. U horizontalnom položaju zapušac (pluta) je natopljen vinom, ?ime se pojava isušivanja spre?ava,

 3. temperatura ?uvanja vina je 11° C (idealna) mada može da se kre?e i do 14° C. Najvažnije je spre?iti variranje temperature koja ubrzava neželjeno starenje vina. Vino ne trpi fizi?ke šokove kao što su nagle promene temperature,

 4. vlažnost vazduha u podrumu je od izuzetne važnosti jer direktno uti?e na kvalitet zapuša?a; najbolja vlažnost je izme?u 65% i 80% koja spre?ava isušivanje zapuša?a sa jedne strane, a sa druge strane ova vlažnost ne ošte?uje etikete na bocama,

 5. podrum za ?uvanje vina mora imati ?ist miris,

 6. podrum mora biti tiho mesto, bez vibracija ili drugih fizi?kih šokova koji bi štetili harmoni?nom starenju vina.

U toku odležavanja vina zapuša?i i boce se moraju pažljivo pratiti. Defektne i stare zapuša?e kod arhivskih vina treba zameniti. Veoma retko u podrumu insekti mogu napasti zapuša? i izbušiti ga što uzrokuje curenje vina i vrlo brzo kvarenje vina u boci. Takve zapuša?e treba promeniti, a stavljanje kapsula preko zapuša?a služi odvra?anju insekata i zaštiti zapuša?a.
Ljubitelji vina koji imaju svoje podrume za ?uvanje vina morali bi imati registar u koji bi unosili slede?e podatke za svako vino:

 1. ime vina i gegrafsko poreklo,

 2. godinu berbe,

 3. ime proizvo?a?a,

 4. mesto i datum nabavke vina,

 5. komentare o periodi?nom testiranju vina,

 6. broj boca,

Ove informacije ne samo da obezbeduju dobar menadžment u podrumu ve? i osiguravaju da pojedina vina nudimo kad su na vrhuncu kvaliteta.

Treba imati na umu da vina u toku starenja prolaze kroz faze mladosti,zrelosti (najbolji balans i razvijen buke) i opadanja kvalite- ta. Vina dobijena iz dobrih godina  mogu biti u fazi mladosti nekoliko godina ?ak i decenija što zavisi od lokaliteta gde je grožde uzgajano, vrste grožda, mena?žmenta u vinogradu, primenjene tehnologije i naravno klimatskih uslova. Nakon faze mladosti vino ulazi u zrelu fazu kad je njegov kvalitet najbolji i kad ga treba piti. Dužina ove faze zavisi tako?e od mnogih faktora ali osnovno je prepoznati ovu fazu kad je vino u najboljem balansu, tada ga piti, ne dozvoliti da vino u?e u fazu opadanja kvaliteta.

Vladan Trandafilovi?, dipl.ing.
PSS Zaje?ar