Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

vešta?ko osemenjavanjeVešta?ko osemenjavanje – Moderna proizvodnja u svinjarstvu podrazumeva koriš?enje vešta?kog osemenjavanja kao napredne zootehni?ke mere ?ime se poboljšavaju proizvodna svojstva stada koriš?enjem sperme genetski visokovrednih nerastova. U ve?ini slu?ajeva ne zna se ta?no vreme po?e- tka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvideti vreme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 vešta?ka osemenjavanja.

Estrus traje u proseku 53 sata, a ovulacija se odvija prose?no 36 – 44 sata nakon po?etka spoljašnih znakova estrusa. Prvo osemenjavanje se obavlja 8 – 12 sati a drugo 24 – 28 sati nakon otkrivanja estrusa.

Uz problem otkrivanja gonjenja (estrusa) kod vešta?kog osemenjavanja javlja se i problem kratkog vremena preživljavanja sperme in vitro (spermatozoidi su osetljivi na smrzavanje i odmrzavanje).

Semenom nerasta može se vešta?ki osemeniti 8 – 14 krma?a.

Vešta?ko osemenjavanje se obavlja kateterima.

Vešta?ko osemenjavanje.

U cilju ja?anja genetskih kapaciteta farmi, ISV Feed&Consulting SUBOTICA investirao je sredstva u otvaranje Centra za reprodukciju (vešta?ku oplodnju). U ovom centru pod brižnim okom kolega – stru?njaka nalaze se nerastovi rasa veliki jorkšir, landras, durok i hemšir. U centru nudimo seme nerastova vrhunskog kvaliteta.

KONTAKT: Tel/fax: +381 24 410 0027;  ;www.isv.rs; e-mail: office@isv.rs

Dvokratno osemenjavanje pridonosi boljoj oplodnji. Drugo osemenjavanje se primjenjuje za svaki slu?aj tj. zbog sigurnosti da se oplode i one plotkinje kod kojih estrus nije pravovremeno otkriven. Ve?a je verovatno?a da ?e se optimalno vreme osemenjavanja bolje pogoditi sa dva ispravno obavljena osemenjavanja nego samo jednim osemenjavanjem u estrusu.

Da bi se ostvarili odgovaraju?i rezultati osemenjavanja krma?a , drugo osemenjavanje treba obaviti 12 – 18 sati posle prvog osemenjavanja na slede?i na?in :

–   ako krma?a mirno stoji u podne, a nije stajala ujutro, treba je osemeniti drugi dan ujutro i posle podne

–   ako krma?a stoji mirno odmah ujutro, treba je osemeniti isti dan posle podne i slede?i dan ujutro.

Refleks stajanja krma?e najbolje se otkriva kombinacijom kontakta s nerastom proba?em i pritiskom na le?a (lumbalni test) ili testom jahanja.

Kada se plotkinja jednokratno osemenjuje, najpovoljnije je vreme osemenjavanja 18 – 24 sata nakon po?etka estrusa.

Ako se uz primenu dvokratnog osemenjavanja dobiju manja legla i niži procenat oprasivosti, naro?ito u toplijem delu godine, primenom trokratnog, pa i ?etverokratnog osemenjavanja mogu se znatnije poboljšati rezultati plodnosti krma?a.

U odnosu na dvokratno vešta?ko osemenjavanje nazimica bolji rezultati plodnosti postižu se ako se dvokratno osemenjavanje provodi kombinacijom prirodnog i v ešta?kog na?ina osemenjavanja. U tom slu?aju prvo se osemenjavanje obavlja s nerastom, a drugo osemenjavanje je vešta?ko.

Krma?e se mogu osemeniti u istom estrusu i mešanom spermom dva ili više nerastova iste ili razli?itih rasa što je u praksi pokazalo bolje rezultate oplodnje.

Savetodavac Zoran Kozlina