Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uspešan tov svinja u dve faze ISV

Uspešan tov svinja u dve faze ISV

prasad isv

Uspešan tov svinja

so?na hranivaUspešan tov svinja  – Svinje u tovu se drže od 20-25-30 kg, pa sve do 95-115 kg/ po tovljeniku, pri ?emu postižu prirast u od 75-80 kg/ po tovljenika. Tov može biti jednofazni i dvofazni.

Jednofazni – kada su svinje od po?etka do kraja u jednoj grupi. Dvofazni iz dve faze predtov  (od 20-30 pa do 50-60 kg/ tovljenika) a ostatak je  završni tov. Jednofazni se naj?eš?e primenjuje na farmama sa sopstvenim prasadima mase oko 30kg. Kada prasad nabavljamo sa strane, pogotovo iz više izvora onda se organizuju dve faze tova.

Troškovi hrane u proizvodnji svinjskog mesa su vrlo veliki, na farmama sa sopstvenom proizvodnjom prasadi od ukupne potrošnje hrane 70% se utroši u tovu svinja. Dnevno konzumiraju od 1.5-2.8 kg/tovljenik,  hrana mora da bude apsolutna ?ista i zdrava. Uspeh u ishrani u mnogome zavisi i od vremena hranjenja. Svinje su  najraspoloženije za ishranu dva puta dnevno, i to u periodu od 6-9h i 15-18h. Kada je toplo ova vremena se pomeraju: ujutro na ranije, a popodne na kasnije.

Na koli?ine hrane koje svinje uzimaju uti?e:

  • konzistencija hrane (suvo –te?no),
  • starost svinja,
  • veli?ina grupe,
  • temperatura,
  • ambijetalni uslovi isl.

Kod obro?ne ishrane potrebno je obezbediti isti broj mesta za ishranu koliko je svinja. Ako je ishrana po volji odnos može biti 1:4 ( hranidbeno mesto – broj grla ), a sa automatima za kašastu kranu  i odnos  1:12.

Magnum 312-971 

– Optimalna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija

– Pove?ava otpornost i potpomaže proces razmene materija

 – Ja?a ekstremitete i u?vrš?uje papke

 – Pove?ava konzumaciju hrane

 – Pove?ava dnevni prirast

 Smeša sa ovim premiksom primenjuje se nakon smeše Grover u uzrastu od 45 – 105 kg.

HEMIJSKI SASTAV SMEŠA

Sirovi proteini 14,2 14,0 14,1
Sirova mast 4,1 2,7 3,8
Sirova celuloza 3,0 3,4 4,0
Lizin % 0,9 0,88 0,85

Za ishranu u tovu se koriste potpune krmne smeše ST1 za uzrast od 25-60-65kg/tovljeniku. i St2 za uzrast od 60-110 kg. Pored osnovnih hranjivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne koli?ine mikroelemenata i vitamina u optimalnom me?usobnom odnosu, kao i prisustvo aminokiselina, antioksidanta i enzima. Dnevna potrošnja hrane po tovljenika kre?e se od 1.5- 2.8kg i uz konverziju koja treba biti manja od 3,4 (2,7-4)  kg hrane po kg. prirasta, trebamo ostvariti prose?ni dnevni prirast preko 0,7 (0,5-0,9) kg.

Cilj pravilne ishrane i nege je dobijanje što jeftinijeg i kvalitetnog mesa, sa što ve?im udelom mesa u polutki sa 58-60 pa i više %, minimalno 55%, odnosno mesa S i E klase.

To ?emo posti?i ako nemamo gubitke u tovu ili su manja od 2% i ako obratimo pažnju na nekoliko bitnih elemenata za proizvodnju svinjskog mesa:

  • genetika, 
  • hrana (kvalitet, ?isto?a i na?in hranjenja),
  • stresne kriti?ne faze u proizvodnji,
  • ambijetalni uslovi u tovilištu i
  • pravilan savestan rad poljoprivrednika.

 

Sr?an Zafirovi?.  PSSS Vranje

foto pixabay.com

Leave a Reply