Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Uredba o pravu prvenstva zakupa – počinje …

Uredba o pravu prvenstva zakupa – počinje …

uredba otkup

auredba o pravu …

Uredba o pravu prvenstva zakupa – nakon dužeg čekanja objavljena je i Uredba – sada je sve u rukama komisije koja odlučuje u ime svih nas. UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA  OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA
(Objavljeno u “Službenom glasniku RS”, broj 56/16 od 15. JUNA 2016. godine)

Član 1.
Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumi za određivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Član 2.
Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: pravo prvenstva zakupa), na razdoblje do 30 godina ima pravna osoba koje:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
2) dostavi investicioni plan koji se odnosi na investicijsko ulaganje u sektor poljoprivrede i poljoprivredno – prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonu kojim se uređuju ulaganja.
Pravo prvenstva zakupa može ostvariti više pravnih osoba na teritoriju jedne lokalne samouprave, a koja nisu u svojstvu povezanih osoba, s tim što ukupna površina ostvarena po ovom osnovu ne može biti veća od 30% od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu predviđene za davanje u zakup u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.
Pravna osoba može ostvariti pravo prvenstva zakupa na području više jedinica lokalnih samouprava ako je to neophodno za realizaciju investicijskog plana.

Član 3.
Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa (u daljnjem tekstu: zahtev) podnosi se preko ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) komisiji koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Komisija).
Zahtev se dostavlja na obrascu koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.
Zahtev naročito sadrži:
1) poslovno ime, sedište i matični broj podnosioca zahteva;
2) ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
3) potpis ovlaštene osobe;
4) osnovne podatke o podnosioca zahteva, kao i njegovim povezanim osobama;
5) skraćeni izveštaj o poslovanju za prethodni period i podatke o okvirnom broja zaposlenih na neodređeno vreme;
6) opis investicionog ulaganja;
7) podatke o području i bližoj lokaciji za koju postoji interes za ulaganje, s prijedlogom površine koja bi bila predmet zakupa.
Zahtev mora biti overen pečatom pravne osobe.
Pravna osoba uz zahtjev podnosi i investicioni plan koji mora sadržavati:
1) predmet investicionog plana;
2) opis i svrhu investiranja;
3) pregled razvojnih mogućnosti za realizaciju investicije;
4) proizvodni program i tehničko – tehnološka rešenja;
5) opis lokacije;
6) podatke o planiranom broju zaposlenih, kao i njihovoj kvalifikacionoj strukturi;
7) predračun investicijskog ulaganja.

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva iz stavka 3. tačka 4) ovog članka su naročito podaci o kvalifikovanosti podnosioca zahteva, odnosno kvalifikovanosti osobe koje će sudelovati u upravljanju projektom ulaganja, iskustvu u bavljenju poljoprivrednom delatnošću odnosno delatnošću u oblasti poljoprivredno-prerađivačke industrije, podaci o ranijem sudelovanju u realizaciji sličnih investicionih projekata ukoliko ih je bilo i njihovoj uspešnosti i drugi podaci koji se odnose na reference podnosioca zahteva.
Pored podataka iz stavke 5. ovog člana, investicijoni plan može da sadrži i druge podatke, analize i procene, za koje podnosilac zahteva smatra da su od bitnog uticaja za realizaciju investicijskog ulaganja, kao i druge elemente ili podatke za koje podnosilac zahteva smatra da mogu biti od značaja za sprovođenje ulaganja i ostvarivanje prava prvenstva zakupa, uključujući informaciju o eventualnim alternativnim lokacijama za koje postoji interes za ulaganje.
Komisija, preko Ministarstva, može tražiti od podnosioca zahteva da dostavi i druge podatke koje smatra da su od značaja za ocenu investicionog  plana i to u roku od 45 dana od dana dostave zahteva.
Podnosilac zahteva može Komisiji dostaviti podatke najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz tačke 8. ovog člana.

Član 4.
Komisiju obavezno čine ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove finsncija i ministar nadležan za poslove ekonomije, kao i najmanje još dva člana koje imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Dalje informacije OVDE