Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni » Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

prelevmani otkup svinjaUredba o utvr?ivanju godišnjeg programa za sprovo?enje odgajiva?kog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine.

Uredbom se utvr?uje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, p?elarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovo?enje ovih mera, kao i na?in raspodele sredstava.

 

Zahtev za korištenje podsticaja treba da sadrži:

– Naziv, sedište, PIB, mati?ni broj, telefon i žiro ra?un podnosioca zahteva;

– Planirani program mera za sprovo?enje odgajiva?kog programa u 2016. godini;

– Podatke o podru?ju na kojem ?e se program sprovoditi;

– Podatke o kadrovskoj i tehni?koj opremljenosti za sprovo?enje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovo?enje

odgajiva?kog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

Program mera za sprovo?enje odgajiva?kog programa za 2016. godinu možete videti OVDE