Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Uljna tikva gajenje na zahtev potrošača

Uljna tikva gajenje na zahtev potrošača

Uljna tikva – RAZMISLITE. Tržište zahteva nove proizvode, pogotovo one koji doprinose zdravlju potroša?a. U novi trend uzgoja na naša polja dolazi ULJNA TIKVA. Poslednjih godina sve se više širi gajenje posebne forme obi?ne tikve (cucurbita pepo), koja se naziva uljana tikva i gaji se zbog semena bogatim uljem. Poznate su dve forme uljane tikve:

  • uljana tikva sa ljuskom i
  • uljana tikva-golica, ?ije seme nije obloženo ?vrstom ljuskom.
  •  
  • Doma?i sortiment se sastoji od uljane tikve – golice  “Olinka” i uljane tikve sa ljuskom “Olivija” stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novam Sadu (Dr. janoš Berenji).

 Karakteristike uljane tikve

 Uljane tikve “Olivija” i “Olinka” se karakterišu visokim prinosem svežeg ploda (40-50 t/ha) i  suvog zrna (600-800 kg/ha) kao i visokim sadržajem ulja u zrnu (45-47%).

Manji prinos ulja je adekvatno konpenzovan višom cenom tikvinog ulja u pore?enju sa ostalim nerafinisanim uljima. Litar ovog ulja na tržištu Nema?ke iznosi 40 EUR. Gajenje uljane tikve dobija poseban zna?aj u inicijativi da smanji gajenje “masovnih kultura” kao što je npr. pšenica i da se pove?a udeo tzv.”alternativnih kultura” ?ija je proizvodnja radno intenzivnija, ali su ovi proizvodi mnogo alternativniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodnja

 Uljna tikva-golica se uglavnom gaji u ?istom usevu. Osnovna obrada – oranje u jesen na 25-30 cm. Dobro reaguje na ?ubrenje stajnjakom – zaorati 30-50t/ha nezgorelog stajnjaka u jesen.

 Mineralna ?ubriva se unose prilikom predsetvene pripreme u koli?ini 400-500 kg/ha. Setva se obavlja krajem aprila ili po?etkom maja pneumatskom sejalicom. Preporu?en ma?uredni razmak je 140 cm.,a rastojanje u redu 70 cm. Nega useva se sastoji od me?uredne obrade i okopavanja, sve dok loze ne pokriju zemlju. Povoljna je okolnost da uljana tikva u našim uslovima nema ekonomski zna?ajnih bolesti pa ni šteto?ina,

 Od bolesti treba pomenuti trulež ploda (prouzrokova? colletrotrichum lagenarijum-Atraknoza) i viroze.

 Trulež ploda je rezultat prevelike koli?ine padavina u završnom delu vegetacije. Mogu?e je samo preventivno tretiranje preparatima  Cineb i Benlate.

 Viroze su opasno novo oboljenje koje se ne prenosi semenom ve? lisnim vašima. Problem viroza se rešava otpornim sortama na ?ijem se stvaranju intenzivno radi u Institutu.

Uljna tikva gajenje na zahtev potroša?a

 Imaju?i u vidu da se uljana tikva u principu ne tretira nikakvim pesticidima, time se zadovoljavaju principi ekološke proizvodnje – da se proizvede seme bez ostatka hemikalija. U cilju “ozna?avanja” ekološke proizvodnjena zapadnom tržištu neophodno je da se proizvodnja odvija pod nadzorom službe ovlaš?ene za izdavanje zvani?nih serifikata o ekološkoj proizvodnji,po ?emu naši proizvo?a?i nisu dovoljno obavešteni. Naknadna sertifikacija proizvodnje nije mogu?a.

 Dipl. ihg. Ljiljana Jeremi?

 Dipl. ing. Miodrag Simi?

PREDNOSTI ulja od tikve su brojne:

deluje posebno blagotvorno na ljudsko zdravlje. Ulje sadrži belan?evine, ugljenehidrate, minerale, esencijalne masne kiseline, vitamine grupe B, vitamin C te obiluje vitaminom E.

  Vrlo pozitivno deluje na prostatu, reguliše mokrenje i smanjuje bolove uz korištenje barem kaši?ice ulja dnevno. U nekim zemljama (Bugarska,  Rumunija, Turska i Ukrajina) ima mali procenat bolesti prostate jer su tamo bundevine semenke deo redovite prehrane.

  Osim preventivnog i lekovitog delovanja na prostatu bu?no ulje ima i druga pozitivna svojstva i delovanja: smanjuje holesterol u krvi, stoga deluje kao prevencija od arteroskleroze; poboljšava imunološki sustav, pozitivno uti?e na vid, pozitivno uti?e na raspoloženje te olakšava u?enje i koncentraciju. Nadalje, bu?no ulje povoljno deluje na crevnu floru, povoljno deluje na ten kod dece sklonih ekcemima, i kona?no, povoljno deluje na plodnost kod odraslih.

  No, osim lekovitih svojstava bu?nog ulja, ono je vrlo ukusno i daje posebnu aromu te se ubraja u “delikatesno ulje”. To je prirodan i zdrav proizvod sa izvanrednim ukusom i aromom, dobijen hladnim ce?enjem semena bundeve, a ?esto se kombinuje sa semenkama suncokreta. Obiluje nezasi?enim omega-3 i omega-6-masnim kiselinama. Preporu?uje se upotreba: 1-3 ?ajne kaši?ice dnevno, samostalno ili sa salatom, umakom ili nekim kuvanim prilogom.

Leave a Reply