Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » ULJANA REPICA, žetva na pravi način

ULJANA REPICA, žetva na pravi način

ULJANA REPICA, žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice,žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.

 Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i klvalitet semena, Ono što je problemem pri odre?ivanju momenta žetve je to što ona sukcesivno zri. U nekim zemljama žetva se obavlja dvofazno dok kod nas je to jednofazno žitnim kombajnom u fazi tehnološke zrelosti kada je sadržaj vlage u semenu ispod 13%. Usev u ovoj fazi je žu?kasto-sme?e boje,liš?e je skoro suvo,plodovi (ljuske) su na bo?nim granama ve?im delom žuto-sme?e boje, pri laganom udaru po stabljici plodovi na centralnoj grani pucaju, a seme u plodovima je sme?e boje i tvrdo.

ULJANA REPICA, žetva na pravi na?in

Na kombajnu za žetvu pre toga se moraju ugraditi adapteri,pošto najve?i gubici nastaju na hederu zbog udara vitla ono se može i skinuti,pa se broj obrtaja vitla smanji ili da se skinu ?eli?ni prsti. Najmanji gubici se postižu kada je vitlo maksimalno nazad u poziciji C, preporu?uje se i produženje stola hedera kako bi se što više semena sakupilo.

Broj ortaja bubnja treba da ješto manji ispod 500 u min. sita pre?nika 3.5-5 mil. “Petersonovo” sito do kraja otvoriti kao i korpu a vetrovi se regulišu tokom žetve zavisno od vlažnosti useva. Ukoliko se žetva obavlja bez bo?ne kose preporuka je da se obavlja do 9 h ujutro dok ima rose, a ukoliko imaju bo?nu kosu mogu žetvu obavljati u toku celog dana jer su gubici svedeni na minimum pošto bo?na kosa spre?ava dizanje biljaka iz tre?eg pa ?ak i ?etvrtog reda.

 PSSS Šabac    Dipl.ing. Svetlana Zlatari?

 foto pixabay.com

 

 

Leave a Reply