Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

travnjak

}ubrenje travnjaka

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog ?ega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost liš?a u ukupnom prinosu. ?ubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz pove?anje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem pove?anih doza azota brže se pove?ava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije.

Pove?anje sadržaja sirovih proteina u suvoj materiji trava je znatno ve?e ukoliko se travna masa iskoriš?ava ranije. Sa ve?om upotrebom azotnih ?ubriva mora se imati na umu i pove?anje nitratnog oblika azota ?iji je prag toksi?nosti 0,22% od suve materije. 

 Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

Nagomilavanje nitratnog oblika u biljkama se može smanjiti primenom azota u više navrata tokom godine ili primenom amonija?nih ?ubriva. Sa pove?anjem sadržaja azotnih materija u biljkama, zbog primene azotnih ?ubriva dolazi do opadaja sadržaja rastvorljivih ugljenih hidrata. Tako?e, azotna ?ubriva mogu uticati na pove?an sadržaj sirove celuloze u suvoj materiji.

 Primenom fosfornih ?ubriva, pove?anje njegovog sadržaja u biljkama može biti do odre?enog nivoa. Pospešivanjem razvoja leptirnja?e,fosfor deluje posredno na poboljšanje kvaliteta travnjaka. Tako?e fosfor može uticati na pove?anje sadržaja celuloze u suvoj materiji.

Djubrenjem kalijumom uti?e se na pove?anje istog u biljkama, uz smanjenje magnezijuma, kalcijuma, natrijuma u suvoj masi. Ve?om primenom kalijuma može se uticati na smanjenje zastupljenosti rastvorljivog azota uz pove?anje proteinskog dela.

 Iz gore navedenih detalja može se izvu?i zaklju?ak da kod ?ubrenja livada, a da bi se postigao prinos i kvalitet NE važi neko opšte pravilo koje je donekle prisutno kod poljoprivrednih proizvo?a?a. Za postizanje kvaliteta i dobrog prinosa mora se pristupiti ispitivanju zemljišta i dobijanju preporuka o pravilnom (izbalansiranom) ?ubrenju.

 Ljubodrag Panteli?, dipl.ing.  PSS Užice

foto pixabaz.com

Leave a Reply