Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Tritikale dobro podnose sušu – jesen je blizu!

Tritikale dobro podnose sušu – jesen je blizu!

Tritikale dobro – Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Ove jeseni možda TRITIKALE !! Posebna vrednost tritikalea se ogleda u većem sadržaju proteina u zrnu ( 13,5-16 %) u poređenju sa zrnom pšenice i raži, posebno u većim količinama lizina koji je za 20 % veći nego kod pšenice. Tritikale ima veliki genetski potencijal rodnosti i hranljivu vrednost a svoju najveću primenu nalazi u ishrani stoke, za industrijsku preradu, a upotrebljava se i u ljudskoj ishrani ( u različitim odnosima pšeničnog i brašna tritikalea).

Tritikale se odlikuje visokom otpornošću prema niskim temperaturama i suši. Bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snega i pojavu ledene kore.

Zahvaljujući izraženoj sposobnosti ćelija da u citoplazmi zadržavaju vodu, prisustvu voštane prevlake na biljkama i dobro razvijenom korenovom sistemu, tritikale ima veliku otpornost prema suši. Za njega je karakteristično da polako fiziološki odumire, pa je funkcionalnost lisnog aparata znatno duža od pšeničnog, što rezultira dugotrajnom odvijanju procesa formiranja i nalivanja zrna. Zbog toga tritikale u zrnu nakupi za 1-2% više belančevina od pšenice i 3-5% više od raži.

Tritikale najbolje uspeva na černozemima, ali daje dobre rezultate na lakim peskovitim zemljištima i tresetištima, tako je pogodan za gajenje u onim rejonima gde pšenica daje konstantno niske prinose i loš kvalitet zrna, a posebno na većim nadmorskim visinama, gde pšenica ne uspeva, ( i do 1.200 m) na atarima gde potpuno naliva zrno što nije odlika u ravničarskim predelima.

 Ljiljana Vuksanović

 Tritikale dobro podnosi sušu

U Kolubarskom Okrugu zauzima sve značajnije mesto, jer ne postavlja posebne zahteve u pogledu uspevanja. Naravno na boljim, bogatijim zemljištima veći su i prinosi, ali ina slabijim i kiselijim daje dobre prinose, čak i uz skromniju agrotehniku. Jako je otporan na sušu i na niske temperature.        Klija i na 1 do 2 stepena Celzijusa. Daje zadovoljavajuće prinose i u sušnim godinama. Osnovna obrada, oranje, kao i za strna žita je na dubinu 20 do 25 cm, a predsetvena priprema izvodi se neposredno pred setvu. Za đubrenje se mogu upotrebiti organska i mineralna đubriva. Od količine upotrebljenog stajnjaka (20 do 40 t/ha) zavisiće i količina mineralnog đubriva. Setva se obavlja u sejalicama u redove na 10 do 12 cm i dubinu 4 do 6 cm u količini od 200 kg/ha semena. Najbolji predusevi su grašak, krompir, soja, a sam tritikale je odličan predusev za kukuruz.

Zbog višestruke upotrebe kao kvalitetne stočne hrane i mogućnosti korišćenja, kako zelene sočne hrane paše, sena, senaže i silaže (visok procenat šećera), tako i zrna (bogatog proteinima) i prinosa od 5 do 8 t/ha zrna i 20 do 25 t zelene mase može se preporučiti proizvođačima kao ozimi usev za proizvodnju kabaste stočne hrane.

 dipl. ing. Slavica Petrović

Tritikale dobro podnosi sušu

U pogledu uspevanja tritikale ne postavlja posebne zahteve. U područjima sa suvim letima i oštrim zimama kao i na kiselom zemljištima, tritikale u prinosima prevazilazi roditelje. Za klijanje semena potrebna je temperatura minimum 1-2 stepena. Otporan je i na niske i na visoke temperature.

Za vodom ima umerene potrebe, a odlikuje se povećanom otpornošću prema suši. Kritičan period u ovom pogledu je faza vlatanja a naročito 5-10 dana pred klasanje. U sušnim godinama, kada u vegetacionom periodu ne bude više od 250 mm padavina daje zadovoljavajuće rezultate.

Najbolji rezultati u proizvodnji tritikalea se postižu na plodnim zemljištima, ali i na manje plodnim, tritikale daje zadovoljavajuće prinose.

Tritikale je vredna biljna vrsta. Plod tritikalea je zrno, krupnije od zrna pšenice, po površini je smežurano. Od pšenice, tritikale je nasledio veći procenat ozrnjenosti, boju zrna, pleva i plevica. Zrno je bogato proteinima posebno aminokiselinom lizinom ,dragocenom za ishranu stoke.Po aminokiselinskom sastavu prevazilazi pšenicu, a po kvalitetu zrna i brašna, raž. Zrno se koristi za spravljanje hleba, ali je i vrlo vredna koncentrovana stočna hrana. Udeo proteina u zrnu tritikalea je veći za 1,5 % u odnosu na nivo proteina u pšenici i  4 % u odnosu na raž.

Tritikale se koristi za proizvodnju zelene mase za ishranu stoke. Može se koristiti za pašu, seno i spravljanje silaže, senaže u čemu ima veliku vrednost. Takođe se može koristiti za proizvodnju travnog brašna, travnih briketa i granula.

dipl.ing Snežana Stojković-Jevtić