Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » TRIPS luka, prvi znak za uzbunu povrtarima

TRIPS luka, prvi znak za uzbunu povrtarima

crni luk

Trips luka

TRIPS luka – Na lukovima se javljaju dve vrste tripsa: Cvetni trips (Frankliniella occidentalis) i duvanov trips (Thrips tabaci). Razvija u našim uslovima 8-12 generacija godišnje. Naj?eš?e se nalazi u rukavcima listova na prelazu liski u lisno stablo. ?esto se istovremeno mogu na?i sva tri stadijuma: jaja, larve i imago. Hrani se sisanjem biljnih sokova te su simptomi sli?ni simptomima lisne forme botritisa. Ošte?enja koja pravi su „otvorene kapije” za ulazak patogena u biljku. Zbog mesta na kom se nalaze suzbijanje je vrlo teško.

 Preporu?uje se proizvo?a?ima da pregledaju useve i razgrtanjem listova luka registruju prisustvo tripsa. Tripsevi su veli?ine oko 1 mm, tako da se lako uo?avaju i golim okom, a sa lupom još lakše. Ukoliko se uo?i 1-2 tripsa po listu, preporu?uje se suzbijanje.

 U našoj zemlji, protiv ove šteto?ine u lukovima su registrovani  slede?i preparati:

 Etiol te?ni (a.m. malation) 1,5-2,5 l/ha

 Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

U drugim zemljama registrovani su insekticidi na bazi deltametrina, fenitrotiona, metiokarba i lambda-cihalotrina (EPPO standard, PP 2/4).

PSSS Srbuija

SAVET PIS VOJVODINA

Ukoliko se uo?i 1-2 larve tripsa po listu, preporu?uje se suzbijanje sa nekim od slede?ih preparata:

Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

foto pixabay.com

Leave a Reply