Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Trešnja višnja, kako do odličnog kvaliteta

Trešnja višnja, kako do odličnog kvaliteta

Trešnja višnja su česte u našim voćnjacima. Uspešni voćari uspevaju da postignu odlične prinose po hektaru, ali cene su ono što ih muči. Možda će im pomoći savet stručnjaka kako da se izbore sa troškovima i postignu odličan kvalitet plodova.

HEMIJSKO PRORE?IVANJE CVETOVA SORTI TREŠNJE Milić Biserka, Keserović Zoran, Magazin Nenad, Dorić Marko Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Uvođenjem slabobujnih podloga za trešnju, stvoreni su uslovi za intenziviranje proizvodnje sa ciljem da se zadovolje potrebe tržišta za plodovima visokog kvaliteta, prvenstveno velike krupnoće ploda. Hemijsko proređivanje cvetova i plodova je najefikasniji način za poboljšanje krupnoće ploda i primenjuje se kao obavezna mera u intenzivnoj proizvodnji voća. U radu je ispitivano dejstvo različitih koncentracija preparata na proređivanje i krupnoću plodova sorti trešnje Summit, Sunburst i Aleks: amonijum-tiosulfat (ATS), surfaktant Sliwet i insekticid Ogriol (ulje uljane repice). ATS i Silwet se mogu primenjivati u Integralnoj proizvodnnji voća, dok se Ogriol primenjuje u orgaskoj. Sorte Aleks i Summit tretirane su u fazi kada je bilo otvoreno 80% cvetova, a Sunburst u fazi 40% otvorenih cvetova.

Primena preparata za proređivanje cvetova kod sorte Summit imalo je efekta na smanjenje zametanja, a najviše kod tretmana sa ATS 3% i Silwet 3 g/l. Međutim, uticaja na povećanje mase i prečnika ploda nije bilo. Sorta Aleks je imala najveću potencijalnu rodnost od tri ispitivane sorte. Pored toga je i samooplodna te je kod nje potreba za proređivanjem najveća. Kod ove sorte je zametanje smanjeno u svim tretmanima u odnosu na kontrolu, a masa ploda povećana. Primena 2 i 3% rastvora ATS i preparata Silwet dovela je do smanjenog zametanja kod sorte Sunburst, a to su ujedno i tretmani gde je masa ploda bila njaveća. Proređivanje cvetova trešnje daje rezultate u pogledu smanjenja zametanja i povećanja krupnoće plodova, ali je bolje primenjivati ga u gustim zasadima, na slabobujnim podlogama i u zaštićenim uslovima (protivgradna mreža, zaštita od kiše).

Trešnja višnja, kako do odličnog kvaliteta

UTICAJ ETRELA NA HEMIJSKI SASTAV PLODA OBLAčINSKE VIŠNJE Milosavljević Saša1, Stanković Marija  Visoka poljoprivredno – prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje   Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet Kosovska Mitrovica – Lešak

Upotreba etrela (2-hloretilfosforaste kiseline) je neizostavna u savremenoj proizvodnji višnje. Njegovom primenom stvara se apscisni sloj koji onemogućava curenje soka iz ploda pri otkidanju peteljke što uslovljava očuvanje kvaliteta, bolju transportabilnost i veću ekonomičnost. Utvrđivan je uticaj etrela na hemijske osobine ploda višnje, u zasadu pored Prokuplja. Ogledna stabla su tretirana sa 2 razli?ite koncentracije etrela (0,02% i 0,04%) sa i bez nosača. Tretman je vršen 11 dana bre berbe, a hemijske osobine su određivane u momentu berbe. Najveći sadržaj suve materije, ukupnih šećera, invertnih šećera i ukupnih kiselina je određen kod plodova tretiranih rastvorom etrela koncentracije 0,04% sa nosačem. Maksimalna pH vrednost soka je utvrđena kod plodova tretiranih rastvorom etrela od 0,02% sa nosačem, a maksimalan sadržaj saharoze su imali plodovi tretirani koncentracijom od 0,04% bez nosača. Minimalan sadržaj suve materije su imali plodovi tretirani rastvorom etrela od 0,02% bez nosača.

Trešnja višnja 

Najmanje ukupnih i invertnih šećera je bilo kod plodova bez tretmana. Minimalana pH vrednost soka ploda je bila kod plodova tretiranih koncentracijom 0,04% sa nosačem i kod plodova tretiranih koncentracijom 0,02% bez nosača. Najmanje saharoze je bilo u plodovima tretiranih koncentracijom etrela od 0,04% sa nosačem, a najmanje ukupnih kiselina pri tretmanu koncentracijom od 0,02% etrela sa nosačem. Tretman etrelom ne deluje negativno na hemijski sastav ploda, dok određena koncentracija etrela može uticati na poboljšanje hemijskih osobina plodova.

foto pixabay.com

Trešnja, višnja