Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Travnjaci optimalno vreme košenja

Travnjaci optimalno vreme košenja

travnjak

 Travnjaci – košenje

Travnjaci – Pri određivanju optimalne faze korišćenja travnjaka treba voditi računa o prinosu suve materije i sadržaju sirovih proteina.Na momenat optimalne faze korišćenja travnjaka utiče: udeo trava i leguminoza u travnjaku,  količina azota primenjena u proleće, do prvog otkosa i vreme kosidbe. Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do klasanja

Travnjaci optimalno vreme košenja

Takvim košenjem postiže se 3-4 otkosa u toku vegetacionog perioda. Na prirodnim travnjacima uzima se momenat vlatanja do klasanja trave koja je dominantna u biljnoj zajednici travnjaka. Kod leguminoza optimalno vreme kosidbe je u fazi formiranja cvetnih pupoljaka .U ranijim fazama razvoja , biljke imaju veći kvalitet mase i veći procenat svarljivosti. Sa starenjem biljaka povećava se prinos ,ali opada kvalitet.

Prema nekim iskustvima optimalno vreme kosidbe je kada se cvast pojavi na 50% izanaka. U ovoj fazi se postiže maksimalan prinos uz izbegavanje opadanja svarljivosti,što je specifično za kasnije faze razvoja biljke.

Odlaganjem kosidbe povećava se udeo suve materije ,ali se smanjuje koli?ina proteina. Kasna kosidba ima štetan uticaj na prirodni travnjak tako što favorizuje visoke trave na štetu niskih i prouzrokuje tendenciju stvaranja busena a intenzivnije đubrenje azotom pospešuje ovaj efekat.

 Poslednjih godina presudan uticaj na određivanje vremena kosidbe imaju vremenske prilike u vreme košenja travnjaka. Obilne padavine odlažu momenat košenja i na taj način utiču na prinos i kvalitet pokošene mase i broj otkosa u toku vegetacionog perioda.

         PSSS Valjevo                                                                                 dipl.ing.Snežana Stojković-Jevtić

foto pixabay.com

travnjaci optimalno