Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Travnjaci optimalno vreme košenja

Travnjaci optimalno vreme košenja

 

travnjak

Travnjaci – košenje

Travnjaci – Pri odre?ivanju optimalne faze koriš?enja travnjaka treba voditi ra?una o prinosu suve materije i sadržaju sirovih proteina.Na momenat optimalne faze koriš?enja travnjaka uti?e: udeo trava i leguminoza u travnjaku,  koli?ina azota primenjena u prole?e, do prvog otkosa i vreme kosidbe. Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do klasanja

Travnjaci optimalno vreme košenja

Takvim košenjem postiže se 3-4 otkosa u toku vegetacionog perioda. Na prirodnim travnjacima uzima se momenat vlatanja do klasanja trave koja je dominantna u biljnoj zajednici travnjaka. Kod leguminoza optimalno vreme kosidbe je u fazi formiranja cvetnih pupoljaka .U ranijim fazama razvoja , biljke imaju ve?i kvalitet mase i ve?i procenat svarljivosti. Sa starenjem biljaka pove?ava se prinos ,ali opada kvalitet.

Prema nekim iskustvima optimalno vreme kosidbe je kada se cvast pojavi na 50% izanaka. U ovoj fazi se postiže maksimalan prinos uz izbegavanje opadanja svarljivosti,što je specifi?no za kasnije faze razvoja biljke.

Odlaganjem kosidbe pove?ava se udeo suve materije ,ali se smanjuje koli?ina proteina. Kasna kosidba ima štetan uticaj na prirodni travnjak tako što favorizuje visoke trave na štetu niskih i prouzrokuje tendenciju stvaranja busena a intenzivnije ?ubrenje azotom pospešuje ovaj efekat.

 Poslednjih godina presudan uticaj na odre?ivanje vremena kosidbe imaju vremenske prilike u vreme košenja travnjaka. Obilne padavine odlažu momenat košenja i na taj na?in uti?u na prinos i kvalitet pokošene mase i broj otkosa u toku vegetacionog perioda.

         PSSS Valjevo                                                                                 dipl.ing.Snežana Stojkovi?-Jevti?

foto pixabay.com