Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija » Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

traktorTraktor – na?ini uštede . Cena goriva je imitiraju?i faktor pri radu traktora. Možemo da uti?emo samo na efikasno korištenje goriva uz maksimalni u?inak. Stru?njaci savetuju šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stru?njaci se slažu u tome da bi trebalo pove?ati iskoristivost goriva u traktorima. Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: vrsta priklju?ka na traktoru, putna brzina, vrsta tla, dubina obrade, vlažnost tla, oblik obradive parcele, ostaci biljaka, broj operacija itd.

 Gume

Smatra se da se u normalnim uslovima oko 70 posto snage dostupne na osovi – nama prenese na vu?u. Gume su medij preko kojeg se ta snaga prenosi na tlo.

 Prepumpane gume lakše brazdaju meko tlo, smanjuju trakciju, troše se neravnomerno i uništavaju sam materijal gume.

Kod guma koje nisu dovoljno napumpane pove?ava se istrošenost bo?nih strana gume i pove?ava se verovatno?a bo?nih deformacija i skliznu?e gume sa naplatka.

 Gume treba napumpavati na preporu?eni pritisak od strane proizvo?a?a shodno teretu koji guma nosi.

 Saveti:

 Ne prelaziti maksimalno dopušteno optere?enje gume

 Redovno proveravati pritisak u gumama

 Preporuka za pritisak napisane na bo?noj strani gume su maksimalni pritisci za maksimalno optere?enje. Koriš?enje ovih pritisaka za optere?enje manje od maksimalnog može loše uticati na u?inak

 Uvek pumpati gume na istoj osovini na isti pritisak.

Ve?a brzina, manji gas

 Za pravilno iskorištenje traktora treba ujedna?iti snagu traktora sa optere?enjem.

 Kada optere?enje zahteva manje od 65-70 posto snage traktora, može se uštedeti gorivo tako da se ubaci u ve?u brzinu i smanji broj obrtaja da bi se održala željena brzina kretanja.

 Ovim na?inom se može uštedeti od 5-30 posto goriva po satu za vu?enje lakših mašina na polju (laka obrada tla, setva, spremanje sena, kultiviranje i sl.) Na ovaj na?in se NE može štedeti ako se koriste mašine sa priklju?nim vratilom koje zahtevaju konstantan broj obrtaja.

 Primjer:

 Imamo traktor snage 50 kW (68 KS), za vu?u priklju?aka koristimo 30 kW (41 KS). U takvom slu?aju postoji dva rešenja:

 Prvo rešenje: Niži stepen prenosa, nazivni broj obrtaja motora, specifi?na potrošnja 280 g/kWh odnosno 10,1 l/h.

 Drugo rešenje: Viši stepen prenosa, broj obrtaja motora je samo 65 posto nazivnog, i 60 posto nazivne snage, specifi?na potrošnja 230 g/kWh odnosno 8,3 l/h.

 Uz odgovaraju?u brzinu troši se 1,8 litara goriva manje, pored toga traktor radi sa manjim brojem obrtaja (manja buka, manje optere?enje svih sklopova).

 Mogu?nost uštede goriva: do 20 posto.

 Balastiranje (optere?ivanje) i proklizavanje to?kova

  Proklizavanje to?kova je važno jer je ono indikator snage koja se prenosi na vu?u i priklju?ne ta?ke traktora.

  Istraživanja pokazuju da se traktori koriste pri maksimalnom optere?enju oko 20 posto radnog vremena. Imaju?i to na umu tegovi na traktorima treba da budu postavljeni za uobi?ajeno optere?enje traktora tokom godine, a u onih 20 posto slu?ajeva dodati tegove koje po završenom poslu treba ukloniti.

  Na tvrdom tlu najefikasnije proklizavanje to?kova je 7-11 posto. Na mekanom (obra?enom) tlu efikasno proklizavanje je 10-14 posto.

  Primjer:

 Na tvrdom tlu kada je proklizavanje 20 posto umesto 10 posto, potrošnja goriva je ve?a za oko 15 posto, što zna?i da se recimo, pri oranju troši 5 litara goriva više na hektar.

 Kada je traktor preoptere?en i proklizavanje je 4 posto umesto 11 posto, potrošnja goriva je ve?a za oko 20 posto, što zna?i da se recimo, pri tanjiranju troši 2,5 litara goriva više na hektar, a na oranju i do 7 lit/ha više.

 Pri premalo balasta na traktoru javlja se neudobna vožnja – jake vibracije i poskakivanje traktora, zatim pove?ano proklizavanje to?kova i trošenje guma, gubitak snage, pove?ana potrošnja goriva, i time smanjena produktivnost.

 Traktor – na?ini uštede goriva- potrošnog materijala

 Pri previše balasta na traktoru javljaju se ve?i troškovi održavanja, pove?ano trošenje  upravlja?kog sistema, gubitak snage, pove?ano sabijanje tla, pove?ana potrošnja goriva, i time smanjena produktivnost.

 Održavanje traktora i ušteda goriva

 Za pravilno održavanje predstavljamo osnovne smernice:

 Zamena vazdušnog filtera:

Neblagovremena zamena vazdušnog filtera ukazuje na 5 posto ve?u potrošnju goriva. Filter je najbolje menjati. Samo ?iš?enje odnosno produvavanje i isplahivanje filtera nije dovoljno pouzdana mera.

 Zaprljan hladnjak za vodu:

Prašina i delovi biljne mase, koji zapušavaju sa?e hladnjaka, spre?avaju pravilno odvo?enje toplote. Kod motora sa uklju?no – isklju?nim ventilatorima ne?isto?a uti?e u?estalije uklju?ivanje ventilatora, koji za sopstveni pogon troše obi?no 8 -9 posto snage motora. Ako je vreme rada ventilatora upola manje, onda je i potrošnja goriva smanjena na 5 posto. Umazan hladnjak uti?e na pregrijavanje vazduha i goriva, što uti?e na smanjenje snage motora za dodatnih 2 posto iskorištenosti goriva. Mogu?nost uštede goriva: do 7 posto.

  Pravilan rad ventila:

Ako je zazor ventila velik, oni se prekasno otvaraju i prebrzo zatvaraju, te se zbog toga prostor za sagorevanje premalo napuni sa vazduhom.

 Kod nedovoljnog zazora ventili ne nasedaju pravilno u ležištu zbog ?ega se ne može ostvariti poželjna kompresija. Istovremeno se pove?ava mogu?nost kvara zbog pregrevanja ventila. Loš rad ventila prepoznaje se po izduvnim gasovima (dimu). Mogu?nost uštede goriva: do 5 posto.

  Nove brizgaljke:

Kod pokvarenih brizgaljki, gorivo kaplje u prostor za sagorevanje. Zbog neravnomernog i nedovoljno finog raspršivanja, gorivo slabije sagoreva, a i taloži se u vidu ?a?i na zidovima. Pored slabije iskoriš?enosti kra?i je i životni vek motora. Mogu?nost uštede goriva: do 5 posto.

 Dodatne mogu?nosti uštede goriva

 Prazan hod motora: Potrošnja u praznom hodu doduše nije velika, ali ipak kod dužeg rada u ovom režimu se može tako?e bespotrebno potroši podosta goriva. Zato kod zastoja motor treba ugasiti, ali ne pri maksimalnom optere?enju, jer tad dolazi do pregrevanja motora. Broj obrtaja treba postepeno smanjivati. Mogu?nost uštede goriva: do 5 posto.

 Uticaj ventilatora i klimatskih ure?aja:

Kad se ?esto penje i silazi sa traktora, klimatski ure?aji nisu potrebni, jer to samo škodi zdravlju traktoriste. Kod dugotrajnog rada na polju, klimatski ure?aj treba podesiti tako da se u kabini prijatno ose?a. Pri tome najpogodnija temperatura treba da je samo za pet do sedam stepeni niža od spoljašnje.

 Klima ure?aj se isklju?uje nešto pre izlaska iz kabine, odnosno pre završetka rada kako bi se temperatura u kabini izjedna?ila sa spoljašnjom radi prilago?avanja organizma na nju. Nagli prelaz iz klimatizirane kabine na otvoreno, ?esto uzrokuje prehladu.

 Klimatska instalacija troši do 3 kW snage i tome odgovara odre?eno pove?anjen potrošnje goriva. Zbog toga ventilatori za zagrevanje kabina trebuju odre?enu snagu i zato ne treba preterivati u njihovom korištenju, ve? što bolje treba iskoristiti mogu?nosti prirodnog zra?enja.

 Mogu?nost uštede goriva: do 5 posto.

 Vazdušne ko?nice / kompresor:

Tako?e i kompresor motoru oduzme podosta snage (približno 4 kW). Kod slabo zaptivenih vazdušnih ko?nica kompresor nepotrebno vremenski duže radi.

 Mogu?nost uštede goriva: do 3 posto.

izvor:http://agroeko.net

Leave a Reply