Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov junadi pravilan raspored obroka

Tov junadi pravilan raspored obroka

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave i lišće šećerne repe, džibre, komine, pivski trop, repini rezanci, u količinama 10-30 kg dnevno. Glavni cilj kome se teži je maksimalna rentabilnost tova, a to se upravo postiže upotrebom jeftinih hraniva u tipu različitih sporednih proizvoda, u sirovom ili konzervisanom stanju. U obroke tovne junadi silaža se uključuje postepeno, uz povećavanje dnevne količine. Junad starosti 5-6 meseci može da konzumira oko 5 kg silaže, sa 8-12 meseci 10-13 kg, a 12-15 meseci 15   kg silaže.

Tov junadi kukuruznom silažom predstavlja polukoncentratni tip tova, u kome se mogu ostvariti visoki prirasti. U zemljama gde se zbog klimatskih uslova ili drugih razloga ne može gajiti silažni kukuruz, tov junadi može da se zasniva i na travnim silažama.

Kod nas, u ravničarskim delovima zemlje, junad se može toviti obrocima sa kukuruznom silažom, a u brdskim rejonima i travnom silažom. Što se tiče silaža leguminoza, one se manje efikasno koriste u tovu, nego u proizvodnji mleka. Osim toga, ova vrsta hraniva je svakako i skuplja u odnosu na kukuruznu silažu.

Tov junadi  

Primeri obroka za junad na bazi silaže u različitim fazama tova

Obroci za telesnu masu od 200 kg i prosečan dnevni prirast od 1.000 g

Hranivo.                                             kg    Obrok

                                                               I        II        III       IV      V

Kukuruzna silaža                           10       7.5      5          2       0

Silaža glava i lišća šeć. repe        0       3.5      7       10.5    14

Seno                                                     0        0.5     0.5     0.5       1

Koncentrat                                      1.5      1.6     1.7       1.9       2

Obroci za telesnu masu od 350 kg i prosečan dnevni prirast od 1.250 g

Kukuruzna silaža                         20       15       10       5        0

Silaža glava i lišća šeć. repe       0         6       13     20      26

Seno                                                    0      0.5    0.5    0.5       1

Koncentrat                                     1.5     1.7     2.2     2.7      3

Obroci za telesnu masu od 500 kg i prosečan dnevni prirast od 1.000 g

Kukuruzna silaža                         22     16.5   11     5.5       0

Silaža glava i lišća šeć. repe      0        8       16     24     32

Seno                                                   0      0.5    0.5    0.5       1

Koncentrat                                   1.5       1.5    1.8    2.3    2.8

 

Nenad Vujčić dipl.ing

foto pixabay.com

Tov junadi