Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Tereni za gajenje višanja – izaberite najbolji

Tereni za gajenje višanja – izaberite najbolji

Tereni za gajenje višanja – Koje terene birati za gajenje višnje – Branko Tanaskovi?

Višnja je vo?ka skromnih zahteva, odnosno zadovoljava se skromnijim uslovima gajenja.Pored toga, nju odlikuje rano stupanje u period rodnosti, redovna rodnost i relativno izražena otpornost na zna?ajnije bolesti i šteto?ine. Ipak, njen privredni zna?aj je osetno umanjen time što u troškovima proizvodnje ( posebno u berbi plodova) u?estvuje mnogo živog ljudskog rada.

Višnja je dugove?na vo?na vrsta prilago?ena uspevanju na veoma širokom prostoru i razli?itim uslovima. Može se re?i da se gaji na svim kontinentima u umereno prohladnoj klimi.Vrlo je adaptivna, uspeva i do 1000 m nadmorske visine, ali joj najviše odgovaraju tereni od 400 do 800 m.Voli plodna, rastresita, duboka zemljišta, ali se zadovoljava i sa daleko oskudnijim uslovima zemljišta, što najviše zavisi od podloge na kojoj je višnja kalemljena. Tako, na primer, višnja okalemljena na magrivi može da izdrži i preko 10 % kre?a u zemljištu. Za svoje dugotrajnije uspevanje ne podnosi zabarena, teška i glinovita zemljišta, kao i previše kre?na zemljišta. Na onim terenima gde u rano prole?e leži voda po otapanju snega, ?esto dolazi do gušenja korena, što uzrokuje sušenje i propadanje celog stabla. Najpogodniji tipovi zemljišta za višnju su gajnja?e, aluvijalna zemljišta, ?ernozem, blago opodzoljena zemljišta, lake smonice i sli?na. Blagi nagibi od 5-10 ° jugoisto?ne ili južne ekspozicije pogoduju za gajenje višnje. Nešto više vlage traži u prole?e, posebno u fazi porasta i zrenja ploda. Blizina ve?ih vodenih površina veoma je povoljna za gajenje.Za dobro i kvalitetno uspevanje višnja zehteva duboko, rastresito zemljište umerene vlažnosti. Jako je ugrožavaju zabarena zemljišta sa leže?om vodom u dužim vremenskim periodima, ali i zemljišta sa visokim sadržajem aktivnog kre?a. Najbolje je da je odnos gline i peska oko 60:40, a pH vrednost oko 6.

Tereni za gajenje višanja 

Važno je pove?anje plodnosti zemljišta izvršiti prilikom pripreme zemljišta za sadnju i to unošenjem odre?enih koli?ina organskih i mineralnih ?ubriva, na osnovu rezultata prethodno ura?ene agrohemijske analize plodnosti zemljišta. U ovom slu?aju pove?anjem sadržaja organskog ?ubriva u zemljištu poboljšava se njegova struktura, fizi?ke i hemijske osobine, pH vrednost i sadržaj azota. Redovnim ?ubrenjem mineralnim i povremeno stajskim ?ubrivom održa?e se nivo plodnosti i nadomestiti siromašenje zemljišta hranljivim elementima. Kona?an izbor parcela za podizanje višnjika trebalo bi da daju stru?ne ekipe na terenu, na osnovu analize zemljišta i orografskih uslova gajenja. Mora se imati u vidu da ni najbolja popravka karaktera parcele ne može nadoknaditi nedostatke nepogodnih zemljišta za gajenje višnje.

Cvetanje višnje je srednje rano pa je ?esto ugrožavaju pozni prole?ni mrazevi. Temperature od -2,2 i -3 °C nanose štete cvetu, a -1,1°C tek zametnutim plodovima. Me?utim, razli?ite sorte razli?ito podnose ove niske temperature. Tereni koji su podložni pojavi mrazeva nepogodni su za gajenje višnje, kao ni tereni gde nije obezbe?ena dobra aeracija i vazdušna drenaža.

Tereni za gajenje višanja 

Višnja dobro podnosi zimske mrazeve ( do -30°C) i zime sa dosta snežnih padavina. Godišnje je neophodno 600-800 mm vodenog taloga, od ?ega je veoma zna?ajno da oko 500 mm bude u vreme vegetacije. Najve?e zahteve za vodom ima u maju i prvoj polovini juna u fazi porasta i zrenja plodova.

Ukoliko je mogu?e, parcele za zasade višnje trebalo bi birati na nadmorskoj visini do 800 m na južnoj ili jugoisto?noj ekspoziciji zbog oštrije planinske klime, i na nagibima ne ve?im od 8 %. Tako?e, mora se paziti o udaljenosti zasada od glavnih saobra?ajnica, pristupnim putevima, obezbe?enosti terena vodom, udaljenosti od hladnja?e, kao i o raspoloživoj radnoj snazi za berbu. Veli?inu zasada trebalo bi prilagoditi ekonomskoj snazi doma?instva, sa prvenstvenim ciljem podizanja višnjika radi proizvodnje plodova uglavnom namenjenih za industrijsku preradu.

foto pixabay.com

Tereni za gajenje višanja – Koje terene birati za gajenje višnje – Branko Tanaskovi?