Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Žetva

Tag Archives: Žetva

ZASTOJ KOMBAJNA kako pravilno rešiti problem

žetva

ZASTOJ  KOMBAJNA-  Za bezbedno otklanjanje zastoja – zagušenja prvo treba zaustaviti traktor i ugasiti motor . Ovo je obavezno pravilo za sve priklju?ne mašine i ure?aje koji imaju ure?aje koji rotiraju i osciluju. Savremeni kombajni imaju ugra?en ure?aj za odgušivanje dok na traktorima iz sistema IMT odgušivanje se izvodi na slede?i na?in.  Ru?ica za uklju?ivanje priklju?nog vratila postavlja se u ... Read More »

ULJANA REPICA, žetva na pravi način

uljana repica krmne repice

ULJANA REPICA, žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice,žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.  Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i klvalitet ... Read More »

SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Skladišta za pšenicu –  Poljoprivrednie proizvo?a?i pre unošenja pšenice, odnosno lagerovanja, treba pripremiti skladišni prostor za pšenicu. Pšenica se obi?no lageruje u magacinima, tavanima i drugim skladištima. Napred navedena skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ?emo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovane pšenice. Posle ovog mehani?kog ?iš?enja skladišta, izvodi se ” hemijsko ?iš?enje ” tj. vlažna dezinsekcija kojom se vrši ... Read More »

Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

Suncokret, žetva – Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najve?eg zna?aja kako za oplemenjiva?e, tako i za proizvo?a?e. S toga je cilj gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta . Agrotehni?kim merama se uti?e uglavnom na zemljište, ... Read More »

LJUŠTENJE strništa prva mera posle žetve

Ljuštenje strništa prva mera posle žetve. Ova mera predstavlja pli?u obradu zemljišta posle ubiranja strnih žita. Njome  se želi posti?i slede?e: o?uvanje zemljišne vlage, smanjenje zakorovljenosti zemljišta i narednog useva podvrgavanje žetvenih ostataka mineralizaciji. Pre žetve, dok su strna žita jos na njivi zemljište je zašti?enood direktnog sun?evog zra?enja I vetrova pa su I gubici vode odevaporacije(isparavanja) znatno umanjeni. Kada ... Read More »

Žetva ječma pokazuje dobre rezultate, cena …?

Žetva je?ma na podru?ju južnobanatskih opština Vršac, Kovin, Plandište i Bela Crkva je pri kraju, a prinosi su dobri. Do kraja meseca trebalo bi da po?ne žetva pšenice koja je tako?e dobro rodila. Ono sa ?ime se i ove godine susre?u poljoprivredni proizvo?a?i jeste za sada samo u domenu spekulacija. Izvor: RTV Žetva je?ma u Južnom Banatu po?ela je sredinom ... Read More »

Žetva ječma gotovo za vikend, osiguranje …?

Žetva je?ma u Vojvodini, ako vreme dozvoli, bi?e završena ovog vikenda. Prvi prinosi su solidni u reonima gde nije bilo leda oko 6.000 kilograma, a tamo gde je led pogodio usev tek oko 1.500 kilograma po hektaru. Otkupna cena je?ma nije poznata, kažu ratari i pominju iznos od 24 dinara, ali misle da ?e se sve znati kada po?ne otkup ... Read More »

SKLADIŠTENJE ŽITA važno je spremiti se na vreme

SKLADIŠTENJE ŽITA – Po?etak žetve se približio. Gleda se u nebo i razmišlja o ceni – najavlljuju samo 16 dinara za kilogram. Ako ste sejali van optimalnog roka, seme sa tavana i minimalno prihranili – prinos ne?e pokriti ni troškove proizvodnje.. Važan posao je pred nama. Skladištare o?ekuje ozbiljan posao za pripremu skladištenja žitarica. Potrebno je da  izvrše sve potrebne ... Read More »

Žetva u junu ove godine, cena 18 dinara /kg želja ?

Žetva u junu – cena pšenice ovogodišnjeg roda u najboljem slu?aju bit ?e oko 18 dinara, žetva bi mogla po?eti oko 25. juna, a o?ekuje se ukupan rod od 2,8 miliona tona i prose?an prinos po hektaru oko 4,5 tone. Ovakva o?ekivanja izneli su ju?e agrarni i berzanski stru?njaci te proizvo?a?i pšenice, mlinari i trgovci koji su sudelovali na okruglom ... Read More »

Jare sorte pšenice za setvu u proleće

Jare sorte pšenice  Proizvo?a?i koji žele da obave setvu u narednom periodu pa sve do prole?a treba da upotrebe fakultativne i jare sorte pšenice. Proces jarovizacije, koji pšenici omogu?ava da klasa i sazri, kod jare može da se odvija i pri temperaturi od 5 – 10 C za razliku od ozime, kojoj je za ovaj proces neophodna niža temperatura, od 0 – ... Read More »