Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Žetva

Tag Archives: Žetva

Cene berze širom sveta, novi rekord u Brazilu

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih cene rastu cene soje padaju cene idu cene berze

Cene berze – po prvi put SAD će proizvesti manje soje nego Brazil. Skok cena sirove nafte na svetskom tržištu – momentalno je 70,70 US dolara za barel ( jedan barel je 159 litara ). Evropsko tržište Pad cena ove nedelje doprinosi lošim očekivanjima za sledećih 5 dana. Rast vrednosti eura prema US dolaru ( 1 : 1,1934 ) takođe ... Read More »

ZASTOJ KOMBAJNA kako pravilno rešiti problem

žetva

ZASTOJ  KOMBAJNA-  Za bezbedno otklanjanje zastoja – zagušenja prvo treba zaustaviti traktor i ugasiti motor . Ovo je obavezno pravilo za sve priklju?ne mašine i ure?aje koji imaju ure?aje koji rotiraju i osciluju. Savremeni kombajni imaju ugra?en ure?aj za odgušivanje dok na traktorima iz sistema IMT odgušivanje se izvodi na slede?i na?in.  Ru?ica za uklju?ivanje priklju?nog vratila postavlja se u ... Read More »

ULJANA REPICA, žetva na pravi način

uljana repica krmne repice

ULJANA REPICA, žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice,žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.  Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i klvalitet ... Read More »

SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Skladišta za pšenicu –  Poljoprivrednie proizvo?a?i pre unošenja pšenice, odnosno lagerovanja, treba pripremiti skladišni prostor za pšenicu. Pšenica se obi?no lageruje u magacinima, tavanima i drugim skladištima. Napred navedena skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ?emo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovane pšenice. Posle ovog mehani?kog ?iš?enja skladišta, izvodi se ” hemijsko ?iš?enje ” tj. vlažna dezinsekcija kojom se vrši ... Read More »

Suncokret, žetva tek kada listovi otpadnu

suncokret žetva

Suncokret, žetva – Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najvećeg značaja kako za oplemenjivače, tako i za proizvođače. S toga je cilj gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta . Agrotehničkim merama se utiče uglavnom na zemljište, ... Read More »

LJUŠTENJE strništa prva mera posle žetve

Ljuštenje strništa prva mera posle žetve. Ova mera predstavlja pli?u obradu zemljišta posle ubiranja strnih žita. Njome  se želi posti?i slede?e: o?uvanje zemljišne vlage, smanjenje zakorovljenosti zemljišta i narednog useva podvrgavanje žetvenih ostataka mineralizaciji. Pre žetve, dok su strna žita jos na njivi zemljište je zašti?enood direktnog sun?evog zra?enja I vetrova pa su I gubici vode odevaporacije(isparavanja) znatno umanjeni. Kada ... Read More »

SKLADIŠTENJE ŽITA važno je spremiti se na vreme

SKLADIŠTENJE ŽITA – Po?etak žetve se približio. Gleda se u nebo i razmišlja o ceni – najavlljuju samo 16 dinara za kilogram. Ako ste sejali van optimalnog roka, seme sa tavana i minimalno prihranili – prinos ne?e pokriti ni troškove proizvodnje.. Važan posao je pred nama. Skladištare o?ekuje ozbiljan posao za pripremu skladištenja žitarica. Potrebno je da  izvrše sve potrebne ... Read More »

Jare sorte pšenice za setvu u proleće

Jare sorte pšenice  Proizvo?a?i koji žele da obave setvu u narednom periodu pa sve do prole?a treba da upotrebe fakultativne i jare sorte pšenice. Proces jarovizacije, koji pšenici omogu?ava da klasa i sazri, kod jare može da se odvija i pri temperaturi od 5 – 10 C za razliku od ozime, kojoj je za ovaj proces neophodna niža temperatura, od 0 – ... Read More »

SOJA žetva koju određuje toplo vreme

 SOJA žetva – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najve?i problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovaraju?ih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi ve?ih gubitaka naro?ito na neravnom zemljištu, jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti posebnu pažnju.  Za uspešnu žetvu soje žitni kombajn sa standardnim hederom ... Read More »

Žetva skladištenje žitarica i uništavanje štetočina

Žetva skladištenje žitarica – Nakon žetve predstoji skladištenje ubranog roda. Iskusni poljoprivredni proizvo?a?i znaju da cena poljoprivrednih proizvoda najve?u vrednost dostiže kada je ponuda robe na tržištu najmanja. Iz tog razloga svi oni koji poseduju uslove odlu?uju se da uskladište svoje proizvode i sa?ekaju povoljnije cene. Uskladištene žitarice naj?eš?e napadaju žišci, moljci i grinje i iz tog razloga o higijeni ... Read More »