Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zemljište

Tag Archives: zemljište

Dobit gajenje voća kao isplativa investicija gazdinstva

budžet dobit gajenje potkornjaci

Dobit gajenje voća – Uspešnost voćarske proizvodnje – Aleksandar Mitić Uspešnost voćarske proizvodnje je neostvarljiva i prosto nemoguća bez tri veoma bitna činioca ili faktora u procesu podizanja intezivnog i savremenog plantažnog voćnjaka, i to zemljište ili unutrašnji faktor, klima kao ekološki ili spoljni faktor i sadni materijal kao nosilac i karika od koje zavisi rentabilnost proizvodnje. Zemljište sa svojim fizičkim, ... Read More »

Razvojni Fond AP Vojvodine – krediti za kupovinu zemljišta

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva

Razvojni Fond AP Vojvodine – krediti za kupovinu zemljišta. Stara  engleska poslovica kaže “Kupuj zemlju, ona se ne proizvodi”.  Zemljište je osnovni resurs koji obezbe?uje prehranu stanovništva jedne države. Srbija raspolaže sa 4,86 miliona hektara obradivog zemljišta, ali je veliki broj malih poseda – do        2 ha je  8% gazdinstava, od 2 –  5 ha je 17% ... Read More »

Povrtarstvo – da li započeti proizvodnju ?

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

Povrtarstvo – Od niza agrotehni?kih mera koje imaju za cilj stvoriti uslove za uspešnu proizvodnju možemo navesti slede?e: izbor parcele, plodored, prostorno odvajanje, obrada zemljišta, zaštita od bolesti i druge. Odabir parcele kao prvi korak ka uspešnoj proizvodnji je na?in pravilnog odabira parcele. Da bi parcela ispunila osnovne zahteve proizvodnje treba biti na osvetljenom mestu, zašti?ena od vetra, osigurana od ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati pove?ana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj koli?ini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se pove?ala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Zemljište sastav i moguće poboljšanje kvaliteta

IPARD zemljište

Zemljište sastav Kao što znamo, ( ili treba da znamo ukoliko se bavimo zemljoradnjom na bilo koji na?in ) najkvalitetnija zemlja – to je ?ernozem, crnica. Što god posadiš- sve raste kao iz kvasca, ali takve zemlje je veoma malo, ( najviše je ima u Ukrajini). Ve?ina baštovana ima, u svojoj bašti, glinu. Za neki dobar prinos baš i nije ... Read More »

Šljiva – na kojim zemljištima najbolje uspeva

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljiva – Najve?i broj zasada šljive kod nas gaji se na parapodzolima . Ta zemljišta se ne mogu izbe?i. Praksa je nesumljivo potvrdila da se parapodzoli primenom meliorativnih mera mogu u?initi veoma dobrim zemljištima za rentabilno gajenje šljive.    ?ubrenje šljive azotnim ?ubrivom je potrebnije nego za bilo kojim drugim ?ubrivom.Svi naši rejoni u kojima se gaje vo?ke šljiva pokazuju ... Read More »

Glistenjak – prednosti ovako dobijenog djubriva

humus

Glistenjak – prednosti. Glistenjak je visokovredno organsko ?ubrivo sa visokim sadržajem organske materije, mikro i makroelemenata. To je visoko kvalitetno prirodno organsko ?ubrivo bez ikakvih hemijskih dodataka. Eko humus-glistenjak balansira ishranu biljaka, stimuliše rast, pove?ava otpornost na bolest i sušu, ubrzava sazrevanje, poboljšava boje i veli?ine cvetova i plodova, ubrzava klijanje semena i stasanje rasada. Eko humus-glistenjak se postavlja što ... Read More »

Zemljište, osobine i popravljanje kvalitetap

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Zemiljište obrazovano pod uticajem razli?itih klimatskih ?inilaca ili drugih uslova imaju i razli?ite osobine, koje odre?uju njihovu poljoprivrednu vrednost – iskoriš?avanje zemljišta. PSSS Negotin redovno prati  klimatske promene tako i uticaj vremena na razli?itim tipovima zemljišta pa samim tim i promene u zahtevima za oboga?ivanje zemlišta na osnovu laboratorijskih analiza i davanjem preporuka ura?enih u laboratorijskim prostorijama PSSS Negotin a ... Read More »

Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Pravo na zemlju – Biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju u odnosu na sto?arstvo, poru?ili farmeri. Predlažu da se uspostavi sistem agro-dizela, ukinu akcize na gorivo… – Državno poljoprivredno zemljište ne treba izdavati po pravu pre?eg zakupa ve? bi trebalo omogu?iti svima da idu ravnopravno na licitaciju. Na taj na?in bi država imala znatno ve?i priliv sredstava po tom osnovu i ... Read More »

Zemljište u Vojvodini – analiza minerala za dobar rod

IPARD zemljište

 Zemljišta Vojvodine su i dalje dominantno neutralne i alkalne reakcije. Posebnu pažnju treba posvetiti spre?avanju dalje alkalizacije zemljišta. Sadržaj pristupa?nog fosfora je zadovoljavaju?i i omogu?ava da se upravo ovakvim akcijama racionalizuje njegova primena. Tako?e, sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, pa ?ak i do vrlo visokog i omogu?ava zna?ajnu racionalizaciju ?ubrenja ovim elementom.    Kontrolom plodnosti zemljišta u okviru ... Read More »