Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zemljišta

Tag Archives: zemljišta

Obrada zemljišta u skladu sa zahtevima struke

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta

Obrada zemljišta – Sistemi konzervacijske obrade, u poređenju sa klasičnim sistemima zasnovanim na primeni pluga, imaju veći potencijal održivog korišćenja zemljišnih resursa. Obrada menja fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, pri čemu rast biljaka, razvoj i prinos može biti povećan. Međutim, postoje mnogi primeri neodgovarajućeg korišćenja poljoprivrednih zemljišta, što rezultira pogoršanjem njegovog kvaliteta. Na primer, neodgovarajuća obrada može izazvati destrukciju ... Read More »

Plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i poboljšanje

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta

Plodnost zemljišta – Osnovna plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i preporučene mere popravke – Tokom 2016. godine Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo d.o.o. Valjevo radila je Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Kolubarskog okruga. Kontrola plodnosti urađena je za ukupno 4769 uzoraka zemljišta na ukupnoj površini od 2994,58 ha.  Rezultati ispitivanja razmenljive kiselosti urađenih u 4769 uzoraka pokazuju više od ... Read More »

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta

Obrada njiva  – Na našin terenima, gledaju?i njihova fizi?ka i hemijska svojstva, postoje slede?i tipovi zemljišta: Glinovita zemljišta ( smonica) Ilova?a ( peskovita i praškasta) Peskuše Tresetišta Da?emo neke karakteristike svakog od ovih tipova kao i prepuruke za njihovu najkvalitetniju obradu. Glinovita zemljišta Karakteristike: -Kad se nakvase bubre,kad se osuše skupljaju se -Kad nabubre ne propuštaju vodu,kad se osuše voda ... Read More »

Priprema zemljišta – načini njene obrade

oranje priprema rotacioni plug vertikalna obrada

Priprema zemljišta – Cilj obrade zemljišta je stvaranje optimalnog fizi?kog stanja za klijanje, nicanje, rast i razvi?e slede?eg useva. To se postiže primenom razli?itih oru?a za obradu koji su prilago?eni razli?itim klimatskim, zemljišnim uslovima i zahtevima gajenih vrsta. Pravilan izbor plužnog tela od presudnog je uticaja na kvalitet oranja ali i utrošak energije. Dobro prevrtanje i mrvljenje plastice, kvalitetno zaoravanje ... Read More »

Organska proizvodnja i uslovi za uzgajanje

Organska proizvodnja  – Priprema zemljišta. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, ve? da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i te?nog ?ubriva. Ti kriterijumi su prihva?eni u SAD, Evropskoj uniji i Japanu, a kod nas u Srbiji, trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika. Dugoro?no održavanje i pove?anje ... Read More »

Degradacija zemljišta i kako je umanjiti

Degradacija zemljišta koje je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za ?ove?anstvo. Služi za obezbe?enje hrane i pre?iš?avanje vode, na njemu se ?uvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbe?uje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizi?ke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje ... Read More »

Konkurs za kupovinu zemljišta – Prosperitati

konkursi

Konkurs za kupovinu zemljišta – Fondacija Prosperitati je raspisala konkurs za kupovinu zemljišta. Cene poljoprivrednih zemljišta su vrlo razli?ite u Vojvodini. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kre?e oko 8-10 hiljada eura po hektaru. U drugim mestima Vojvodine najmanje 5-6 hiljada eura treba platiti za jedan hektar. U Banatu u Tordi ili Mužlji 5-6 hiljada eura traže za ... Read More »

Humizacija zemljišta protiv susnih perioda

Humizacija zemljišta Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogu?i povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje. Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvr?ivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih ?ubriva u koli?ini, odnosu i vremenu primene, ... Read More »

Kredit RFV za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

Kredit RFV – Kreditna linija Razvojnog fonda Vojvodine namenjen kupovini poljoprivrednog zemljišta sa kamatom od 2%.  Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne ... Read More »

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

Obrada zemljišta Zemljište je važan vegetacioni ?inilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim ?iniocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih ?ubriva su veoma važni ?inioci koji uti?u na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obra?ivanje oranice je osnovno i glavno ... Read More »