Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Voćnjak

Tag Archives: Voćnjak

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

malina ljubičasta sadnja maline aminokiseline plodovi maline

Amino kiseline u primeni – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u voćarstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju. Opredeljujući faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da ... Read More »

Rezultati analize zemljišta – šta oni znače ?

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad

Rezultati analize – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke ... Read More »

Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Voćććććnjak starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produžnje perioda eksploatacije voćnjaka, tj. sprečavanje brzog starenja. Starenje je neminovni proces i počinje sa rađanjem, ali se ono može odložiti i učiniti voćku produktivnom za duži vremenski period. Time se smanjuje godišnji iznos amortizacije, a sa tim i proizvodna cena koštanja po jedinici proizvedenog voća, odnosno pove?ava dobit. ... Read More »

Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Vo?njak – Po izvršenoj sadnji odre?enih vo?nih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih ?e zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u vo?njaku a izabrani na?in zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvo?a?a u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže i ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

?ubrivo – Racionalno koriš?enje ?ubriva u vo?arsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tuma?enja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tuma?enje rezultata hemijske analize zemljišta odre?uje ne samo koli?inu, ve? i vrstu ?ubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Voćnjak u pripremi  – Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Međutim u pogledu primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta mogu ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li ?e nam jesen doneti rod sa kojim ?e ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , o?ekuje se  da bude na nivou od 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predvi?a na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

Voćnjak i oprašivanje, značaj solitarnih pčela

zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke

Vo?njak i oprašivanje – prof. dr Zoran Keserovi? je istakao zna?aj solitarnih p?ela jer one vrše ukršteno oprašivanje i to rade i pri niskim temperaturama, za razliku od medonosnih ?ela. METODE GAJENJA I KORIŠ?ENJA SOLITARNIH P?ELA –  U procesu sakupljanja polena solitarne p?ele vrše ukršteno oprašivanje, što omogu?ava kvalitetniji i ve?i rod vo?a. Sve aktivnosti u životu solitarnih p?ela obavljaju pojedina?ne ... Read More »

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve šupljikavost lišća

Breskva i nektarina – zasnivanje vo?njaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stru?njaka pri izboru.  Po?etna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, ?ubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Voćnjak traži stalnu negu – opasnost od mraza

voćnjak traži

Vo?njak traži stalnu negu – EkoFreez. Ova zima nas je samo delimi?no podsetila na sneg i “debeli” minus. Na mnogim lokacijama u Srbiji vo?ke cvetaju i ostaju na milost i nemilost ?udima vremena. Dugoro?na prognoza ne najavljuje “jake” minusu u kontinentalnim predelima i ako se ostvare bi?e roda u vo?njacima. Potrebno je stalno pratiti prognoze i primeniti EkoFreez ( organski ... Read More »