Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: vinograd

Tag Archives: vinograd

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinograd

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u različitoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na sledeći način: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema mrazevima ... Read More »

Vinograd đubrenje tokom godine

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinograd ?ubrenje – NA?INI UTVR?IVANJA POTREBE ZA ?UBRENJE VINOVE LOZE I ODRE?IVANJE KOLI?INE ?UBRIVA – Metode koje se koriste za utvr?ivanje potrebe za ?ubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biološke metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvr?ivanja potrebe za ?ubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, ... Read More »

Vinograd visoki prinosi odnose materije iz tla

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Vinograd visoki prinosi. Na osnovu mnogih analiza utvr?eno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grož?a vinova loza iznese iz zemlje: ?istog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne koli?ine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome ta?na. Ra?una treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju ?e podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

?ubrivo – Racionalno koriš?enje ?ubriva u vo?arsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tuma?enja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tuma?enje rezultata hemijske analize zemljišta odre?uje ne samo koli?inu, ve? i vrstu ?ubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Blago vinove loze – Fruška gora

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Blago  vinove loze –  U  vremena  davna, kada je sve ovo bilo Panonsko more samo se  Fruška gora ( Alma Mons ) uzdizala u nebo i prkosila  nepreglednom vodenom prostranstvu. Na tom ostrvu se ra?ala jedna nova bajka, budu?a Sveta gora u Vojvodini. Danas se na pitomim brežuljcima stvaraju novi vo?njaci, vinogradi koji nas vra?aju u vremena kada se sve ... Read More »

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Rekonstrukciji vinograda  naj?eš?e se pristupa zbog malih me?urednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije mogu?e primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije mogu?e primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se naj?eš?e vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih ... Read More »

Vinograd djubriva koliko za rod od 10.000 kg/ha?

cokot vinograd djubriva

Vinograd djubriva – Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvića. U periodu intezivnog porasta lastara i formiranje bobica, loza najviše koristi azot. Fosfor, vinova loza najviše koristi u periodu cvetanja i formiranja organa plodonošenja. Najveće potrebe vinove loze u kalijumu i kalcijumu su u drugoj polovini vegetacije za vreme sazrevanja grožđa i zdrvenjavanja ... Read More »

Vinograd mnogo traži – nova zvezda, vino “Sila”

semijon vinograd mnogo

Vinograd mnogo traži, ali mnogo i daje. Puno truda treba da se podigne, sa?eka tri godine do prve, prave berbe i vina za probu. Dug je put, ali ko napravi prvi korak zna da ?e sti?i do svoga cilja. Vino je nektar bogova sa Olimpa, blago koje mnogi obožavaju i pišu pesme o njemu. Kako uspeti u vinogradarstvu ? Pro?itajte ... Read More »

Vinograd mere nege vinove loze na zeleno.

vinograd

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na ?okotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je re? o ZALAMANjU lastara. Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara Po pravilu izvodi se samo na rodnim, dovoljno razvijenim lastarima, koji ?e se rezidbom ... Read More »