Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Temperatura

Tag Archives: Temperatura

Temperatura faktor koji određuje uspeh voćarima

podmladjivanje kajsija buda temperatura faktor

Temperatura faktor – Svi fiziološki i biohemijski procesi odvijaju se samo u određenim granicama temperature. Za sve osnovne fiziološke procese, kao što su fotosinteza, disanje, transpiracija ili apsorpcija vode i mineralnih materija iz zemljišta, postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum i maksimum temperature. Optimum je vrednost temperature pri kojoj se dati proces odvija najintenzivnije. Minimum i maksimum su kritične temperature ... Read More »

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih zimsko mirovanje

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Stratifikovanje semena voćaka za dobijanje sejanaca

stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku jabuka poljska

Stratifikovanje semena vo?aka – U rasadni?koj proizvodnji i proizvodnji sadnog materijala dosta se koristi seme vo?aka za dobijanje generativnih podloga – sejanaca. Posle berbe seme nije sposobno da klija iz njega se ne može razviti normalna biljka, da bi seme proklijalo potrebno je da odre?en period bude izloženo niskim temperaturama. Seme koje nije prošlo period dozrevanja ako se oslobodi spoljnih ... Read More »

Berba borovnica, transport i skladištenje

borovnica biologija kalkulacija

Berba borovnica – Visokožbunasta borovnica spada u kulture sa velikim zahtevima kada je u pitanju priprema zemljišta za sadnju. Ova voćna vrsta ima specifične zahteve u pogledu PH vrednosti , sadržaja organske materije, vlažnosti i drugih parametara sa kBerba borovnice se obično proteže u periodu od 6 do 8 nedelja s obzirom da postoje rane, srednjerane i pozne sorte. Svaka sorta ... Read More »

Vinograd uticaj temperature na gajenje

Vinograd uticaj temperature – Temperatura zemljišta i vazduha je naj?eš?e klimatski faktor koji ima odlu?uju?u ulogu u odre?ivanju pogodnosti uslova za gajenje vinove loze. Temperatura pri kojoj odre?eni fiziološki proces najbrže te?e naziva se optimalna temperatura. Sa pove?anjem temperature pove?ava se i intezitet fotosinteze , sa primetnim razlikama me?u sortama. Tako kod sorti kra?eg vegetacionog perioda intezitet fotosinteze raste do ... Read More »