Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: tele

Tag Archives: tele

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Plodnost krava je kao i u celokupnoj sto?arskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), u?estvuju sa oko 20%. Me?utim, uzroci reproduktivnih poreme?aja mle?nih krava mogu biti veoma razli?iti. Utvr?eno je da je adaptabilnost mle?nih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ... Read More »

Podsticaji u stočarstvu – uzgoj teladi za tov

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Podsticaji u sto?arstvu – Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje u sto?arstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja. Pravno lice, preduzetnik i fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se ure?uju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje ... Read More »