Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Silaža

Tag Archives: Silaža

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Siliranje – Vrlo često se pojam spremanja silaže poistovećuje sa postupkom siliranja, što je samo delimično tačno, ali ima i određenih specifičnosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi način). Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za bakterije ... Read More »

Silaža dužina odrezaka određuje kvalitet

aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka

Silaža dužina odrezaka Optimalna dužina omogućava lakše gaženje, a time i bolje istiskivanje vazduh siliranog materijala. Dobro iseckana masa omogućava lakši transport, teža je po jedinici zapremine, bolje se sabija,  ujednačenija je i ukusnija. Najpoželjnija dužina odrezaka je 0.7 – 1.0 cm.  Odnos stepena suve materije i dužine odrezaka za različite biljne vrste Sirovina za siliranje Prosečna dužina odrezaka Siliranje ... Read More »

Tov junadi pravilan raspored obroka

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose mogu?a je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili mogu?e štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za sto?arstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi pra?enja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »

Aflatoksin u silaži – oprez u pripremi silaže

aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka

Aflatoksin u silaži – U silaži aflatoksin se može na?i ako je zrno kukuruza koje se koristi za spremanje silaže bilo zaraženo ve? u polju. Ono što se neretko dešava prilikom spremanja silaže je da se koristi suvlja masa ili da se gaženje (sabijanje) mase za siliranje ne obavi u dovoljnoj meri.  I u jednom i u drugom slu?aju stvara se ... Read More »

SILAŽA i kiseline koje čuvaju njen kvalitet

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana

Silaža i kiseline – Mle?na kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mle?nokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mle?nih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost še?era u spremljenoj silaži mogu se približno ta?no proceniti na osnovu koli?ine mle?ne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom baktericidnom dejstvu, koje onemogu?ava i zaustavlja rad ... Read More »

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaza vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obi?no, krompir ošte?en pri va?enju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u prole?e. Ošte?ene krtole i ljuske krompira ?ine 50% krompira koriš?enog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

crvena detelina amonijačni rastvor

AMONIJA?NI rastvor – Oblici razli?itog pojavljivanja azota, predstavljaju ustvari parametre za stepen razgradivosti proteina u siliranoj masi. Proteinski azot je znatno manje zastupljen u silaži ako se uzme u obzir po?etni, pripremljeni materijal za siliranje. Ovo se može objasniti procesom koji se javlja kasnije, tokom fermentacije, kada pod uticajem biljnih enzima i nepoželjnih mikroorganizama u silažnoj masi dolazi do razgradnje ... Read More »

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju – Akreditacija osigurava poverljivost i nepristrasnost analiti?kih podataka  [DANBOJN, Irska] – Alltechova 37+® laboratorija za usluge analize mikotoksina u Danbojnu, okrug Mit, u Irskoj je od Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc dobila akreditaciju po me?unarodnom standardu ISO/IEC 17025:2005. Ova objektivna, procena koju vrši tre?e lice isti?e zahteve za upravljanje i tehni?ke zahteve ... Read More »

Setva kukuruza, preporuke stručnjaka za setvu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana

Setva kukuruza – Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke. Kakvo nam je stanje vlage u zemljištu, kakav ... Read More »