Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: setva

Tag Archives: setva

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

paštrnak povrće zaštitna

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »

SETVA paradajza u decembru mesecu

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

SETVA paradajza – Proizvodnja u plastenicima je već počela. Paradajz se rano seje – u plasteniku sa grejanjem već u decembru, bez grejanja polovinom januara. Rokovi sadnje paradajza zavise od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti zagrevanja,  a oni se mogu tačno planirati u odnosu na specifične zahteve tržišta. U zavisnosti od vremena setve i dozrevanja paradajza proizvodnja može biti: rana ... Read More »

Agritechnica 2017. u Hanoveru novosti u poljoprivredi

gps tehnologija agritechnica 2017

Agritechnica 2017. u Hanoveru – Na jednom mestu sve što se može zamisliti za poljoprivredu. Nove mašine, kompjuterski programi, najnovije inovacije … Dnevne karte su 25 eura ( 20 eura za kupovinu preko interneta) za dane od 14 – 18. novembra 2017. Za sva ?etiri dana 62 eura ( 52 eura NET). Radno vreme je od 9 do 18 sati. ... Read More »

Setva pšenice tokom novembra meseca

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Setva pšenice izvan optimalnog roka dovodi do smanjenja prinosa.Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste upravo skra?ivanje vegetacije. To donosi usporeni rast korena, koji ostaje pli?i, smanjuje se ukupno i produktivno bokorenje, biljke imaju manje vremena za formiranje potencijala za prinos (manji broj klasi?a u klasu), manja im je i fotosinteti?ki aktivna površina, a u kriti?ne faze formiranja ... Read More »

Setva ulaganje – za hektar 68.000 dinara dovoljno?

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar

Setva ulaganje – ovoga leta pšenica manje rodila, cena niska … Ko je poštovao optimalni rok setve pšenice ( 25. oktobar ) je morao da spremi dosta novca za setvu. Ko je propustio optimalni rok mora?e da izdvoji još više sredstava. Priprema zemljišta je važna jer od nje zavisi kako ?e seme uspešno klijati i do?ekati zimu u dobroj kondiciji. ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana u Srbiji

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Rokovi setve – Prvi ?linilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji ?ak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogu?i dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da u?e u zimu u fazi po?etka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme supstrati kvalitet deklarisano seme mikrobiološka

Klijavost semena – Porast prinosa prati pove?ana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj koli?ini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se pove?ala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci kosidba

Setva travnjaka nije teška i može je uspešno obaviti bilo ko. Ako ste se odlu?uli za setvu semena trava, sledite ovih pet jednostavnih koraka za najbolje rezultate. Korak 1 – Kupite najbolje seme trave za bogat zeleni travnjak. Preporu?ujemo Visoki vijuk za sun?ane i u seni mešavina za sve namene korištenja. Veliki travnjak može se gajiti samo od dobrog semena ... Read More »

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Setva ozimih grahorica – Ozimi sto?ni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obi?na grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je mogu?e i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimuliraju?ih materija poput vitamina ... Read More »

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Optimalna setva – Znate li koliko Vam je semena potrebno za setvu pšenice? Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste koli?ine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimaju?i u obzir fizi?ka svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu. Na primer: Utvr?eno je da se obi?no seju ve?e koli?ine semena ozime pšenice nego što je zai ... Read More »