Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: seno

Tag Archives: seno

HEREFORD rasa goveda zahvalna za tov i ekonomiju

stočni kvasac

 Hereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. Obeležja savremenog hereforda izgradila je skupina uzgajivača tokom 18. veka primenom metoda odabiranja i uzgoja u srodstvu, pri čemu je dobijeno govedo koje rano stasava, nešto kraćih nogu i bolje tovne sposobnosti.  To govedo je snažne konstitucije sa vrlo ... Read More »

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018.

Ishrana bremenitih ovaca – U zavisnosti od potreba za hranom, bremenitost ovaca se može podeliti na dva perioda. U prvom periodu (prva tri meseca bremenitosti), plod u utrobi majke polako raste pa su i potrebe za hranom radi obezbeđenja njegovog razvoja manje. Ishrana u periodu bremenitosti utiče na telesnu masu jagnjadi pri rođenju, porast vune, kao i na njenu mlečnost. Bolje ... Read More »

Tov junadi pravilan raspored obroka

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

 Sušenje travne smeše – Spremanje hrane za stoku za period zime zahteva našu predanost tokom jeseni. Travnu masu možemo sušiti u horizontalnim i vertikalnim sušarama. Prednosti Travna masa se sakuplja sa oko 45% vlage Gubici (mehani?ki) se isklju?uju O?uvanje hranljivih materija je maksimalno Tehni?ki elementi sušare Sušara je jedna vrsta objekta, horizontalnog ili vertikalnog oblika sa nekoliko elemenata koji su ... Read More »

Silaža kao rešenje za savremenu proizvodnju

trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave

Silaža – Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez koriš?enja silaže. Postupak pripreme ovog hraniva je danas usavršen, iako se radi o dosta složenim procesima biohemijskih promena hranljivih materija. Cilj konzervisanja zelenih biljaka i nekih sporednih industrijskih proizvoda siliranjem je da se maksimalno o?uva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu, i da se za životinje dobije ukusna i ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno pove?ati koli?inu masti u mleku jer ?e to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogu?nosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odli?no seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; ... Read More »

Zimski način prehrane krava – silaža, seno, leguminoze

trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave

Zimski na?in prehrane krava –  Prehrana krava muzara u zimskom period treba biti zasnovana na korištenju suvih i so?nih kabastih hraniva. Neprikladna prehrana naro?ito visokomle?nih grla može dovesti do manje proizvodnje po grlu nego kod ekstenzivnih rasa. Na taj na?in može do?i do narušavanja njihovog zdravlja.  Osnovno kabasto hranivo u zimskom razdoblju ja silaža od cele biljke kukuruza. Kao dopuna ... Read More »

SENO u ishrani preživara je važna stavka

Seno u ishrani je veoma važno hranivo za ishranu krava muzara i visoko steonih krava. Ono ima ulogu strukturne komponente obroka, a to zna?i da zadovolji odre?ene fiziološke potrebe i obezbedi normalnu funkciju organa za varenje. Me?utim seno je skupo, veliki je utrošak rada, gubici su neminovni pa gazdinstva ?esto nemaju dovoljno sena. SENO u ishrani preživara je važna stavka ... Read More »

Proizvodi od lucerke – seno, silaža, senaža

Proizvodi od lucerke – bez obzira da li se koristi kao zelena krma, seno, silaža ili senaža, lucerka se po pravilu kosi, ako se ne koristi ispašom. U toku proizvodne godine obavlja se 3-5 kosidbi. Visina reza košenja, naro?ito prvog otkosa, treba da iznosi 7-10 cm. Ta visina je poželjna da bi se što bolje razvio korenov vrat sa ve?im ... Read More »