Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: seme

Tag Archives: seme

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reči da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo ... Read More »

Organsko seme je uslov sertifikacije proizvodnje

organsko seme

ORGANSKO seme – Kvalitet i poreklo semena je od izuzetnog zna?aja u organskoj proizvodnji. Seme treba da je organski gajeno i da poti?e iz kraja u kome se nalazi povrtnjak. Tada ?e uz sve ostale mere, prinos povr?a i njegov kvalitet biti onakav kakav o?ekujemo. Seme je za?etak male biljke pun hranljivih materija zašti?en tvrdom opnom. ?uvano na suvom osta?e ... Read More »

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Setva ozimih grahorica – Ozimi sto?ni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obi?na grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je mogu?e i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimuliraju?ih materija poput vitamina ... Read More »

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku primena duplih folija

Plastenik prvi korak – Tehnologija proizvodnje na zemljištu u zašti?enom prostoru sli?na je proizvodnji na otvorenom polju. Tradicionalni poljoprivrednik, po?etnik u proizvodnji u zašti?enom prostoru, ?e se stoga radije opredeliti za zemljište kao podlogu. Ipak, sreš?e se sa mnogim dopunskim zahtevima,pre svega u pogledu održavanja povoljnog fitosani – tarnog stanja. Dobri uslovi za razvoj koji se ostvaruju u stakleniku / ... Read More »

Setva pšenice postizanje visokih prinosa

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva pšenice. Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova: – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, – Zaoravanje NPK ?ubriva, – Setva deklarisanog semena, – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm), – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650     zrna/m2), – Setva u optimalnom roku i – U ... Read More »

KLIJAVOST semena određuje rezultat gajenja

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

KLIJAVOST  semena – Iako se za setvu preporu?uje kvalitetno deklarisano seme, veoma ?esto povrtari sami proizvode seme, tj. odabiraju?i najkvalitetnije, najve?e i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povr?a, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.  Da bi se odredila energija i kona?na klijavost, potrebno je da se odabere ... Read More »

Pšenica razmena za semensku pšenicu iz RR

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica razmena – Nova mogu?nost za poljoprivrednike – razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu za novu setvu. Tako ?e obezbediti kvalitetno seme za dobar rod. Razmena ?e se obaviti sa:        – fizi?ke osobe – nosioci aktivnih porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava        – ovlaštena skladišta Uprave za robne rezerve Republike.  – poljoprivredne zadruge registrovane u Agenciji za privredne registre se s glavnim kodom delatnosti ... Read More »

Endivia organika na tržištu Srbije

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Endivia  organika – Salatna biljka pomalo gorkog ukusa srodna masla?ku. Lako se gaji i može se brati ve?i deo godine. Dobro podnosi slab mraz, ali zimskim usevima potrebna je zaštita. Konzumiraju se mladi izdanci, beru se pojedina?ni listovi ili izbeljene zrele glavice. Zimi, kad je koli?ina sun?eve svetlosti manja, uspeva bolje od zelene salate. Pogodna je za gajenje u posudama. ... Read More »

Heljda unosna za gajenje, dobra za zdravlje

heljda gajenje rezistentnost

Heljda unosna za gajenje – Heljda, sve zna?ajnija, traženija i rasprostranjenija ratarska kultura. Spada u grupu žitarica, jednogodišnja je kultura. Pogoduju joj tereni viših nadmorskih visina i uglavnom se kod nas seje u brdsko planinskim predelima, na preko 400 m nadmorske visine. Sve više proizvo?a?a je zainteresirano za uzgoj i preradu ove kulture do njenih najzna?ajnijih proizvoda. Setva heljde se ... Read More »

CRNI LUK iz semena

crni luk trulež luka sadnja luka

Crni luk – Ovo je rentabilniji vid proizvodnje crnog luka koji se u potpunosti može mehanizovati. Osnovni preduslov ovakve proizvodnje je nezakorovljeno, strukturno, humusno zemljište i postojanje mogu?nosti navodnjavanja. Ovaj vid gajenja je raširen u EU I SAD jer daje ujedna?eni rod po kvalitetu,veli?ini glavica i bolje podnosi skladištenje – produžava se kvalitet glavica tokom više meseci. Pri ovakvom na?inu proizvodnje obradi ... Read More »