Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: premiks

Tag Archives: premiks

Tov junadi ekonomičnost ishrane je uslov zarade

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Tov junadi –  Poljoprivrednici koji se bave tovom junadi kod nas imaju običaj da junad tove do većih krajnjih težina. Ovo ima za posledicu da se u ovakvom tovu za 1 kg prirasta troši više energije, nego u intenzivnom tovu do manjih težina. Razlozi za ovaj veći utrošak energije su : a) veći udeo uzdržne hrane i b) veće odlaganje masti ... Read More »

USPEŠNO STOČARSTVO je pravilan odnos hraniva

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

USPEŠNO stočarstvo – Najvažnije je napraviti kvalitetno koncentrovano hranivo gde su idealno izbalansirane  esencijalne amino kiseline, masti, ugljeni hidrati, metabolička energija, metali, nemetali, vitamini, gde se vodi računa o količini celuloze, hemiceluloze i lignina, obezbediti dobru silažu, senažu, seno, kvalitetnu ispašu. To nije dovoljno, domaćinsko gazdovanje i dobra ishrana podrazumeva mnogo više od toga. 1. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo ... Read More »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problemati?na vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte ne davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

odlučena prasad isv

Prasad male telesne mase posle zalu?enja dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

odlučena prasad isv

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, ... Read More »

Prasad posle odlučenja uz ISV premikse

odlučena prasad isv

Prasad  posle odlu?enja – Tehnologija ishrane odlu?ene prasadi na organizovanim farmama svinja.  Odlu?ivanje prasadi posle zalu?enja zavisi od više faktora, kao što su ambijentalni uslovi, na?in ishrane i sastav obroka itd.  Ukoliko se odmah po zalu?enju koncentrat ponudi prasadima po volji do?i ?e do preoptere?enja probavnog sistema, što ?e imati za posledicu pojavu proliva, a samim tim i slabiji porast ... Read More »

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mle?nost kod krava neophodno je odrediti veli?inu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima ve?i sadržaj koncentrata i so?nih hraniva, a bolji kvalitet i ve?u hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana optere?enost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, optere?uje rad srca i plu?a što može dovesti do razli?itih obolenja. ... Read More »