Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: premiks

Tag Archives: premiks

USPEŠNO STOČARSTVO je pravilan odnos hraniva

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

USPEŠNO stočarstvo – Najvažnije je napraviti kvalitetno koncentrovano hranivo gde su idealno izbalansirane  esencijalne amino kiseline, masti, ugljeni hidrati, metabolička energija, metali, nemetali, vitamini, gde se vodi računa o količini celuloze, hemiceluloze i lignina, obezbediti dobru silažu, senažu, seno, kvalitetnu ispašu. To nije dovoljno, domaćinsko gazdovanje i dobra ishrana podrazumeva mnogo više od toga. 1. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo ... Read More »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problemati?na vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte ne davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

odlučena prasad isv aromatične materije

Prasad male telesne mase posle zalu?enja dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

odlučena prasad isv aromatične materije

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, ... Read More »

Prasad posle odlučenja uz ISV premikse

odlučena prasad isv aromatične materije

Prasad  posle odlu?enja – Tehnologija ishrane odlu?ene prasadi na organizovanim farmama svinja.  Odlu?ivanje prasadi posle zalu?enja zavisi od više faktora, kao što su ambijentalni uslovi, na?in ishrane i sastav obroka itd.  Ukoliko se odmah po zalu?enju koncentrat ponudi prasadima po volji do?i ?e do preoptere?enja probavnog sistema, što ?e imati za posledicu pojavu proliva, a samim tim i slabiji porast ... Read More »

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mle?nost kod krava neophodno je odrediti veli?inu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima ve?i sadržaj koncentrata i so?nih hraniva, a bolji kvalitet i ve?u hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana optere?enost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, optere?uje rad srca i plu?a što može dovesti do razli?itih obolenja. ... Read More »