Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ph vrednost

Tag Archives: ph vrednost

Usvajanje mineralnih elemenata u voćnjaku

usvajanje mineralnih porast stabala mašinsko orezivanje konkurs krediti sadnja

Usvajanje mineralnih elemenata – Faktori koji utiču na usvajanje mineralnih elemenata kod voćaka- autor Mihajlo Žikić Usvajanje mineralnih elemenata zavisi od brojnih faktora od kojih su najznačajniji temperatura, pH zemljišta i antagonističko ponašanje elemenata. Temperatura utiče na sve fiziološke i biohemijske procese kod voćaka, pa i na usvajanje jona. Tako se pri temperaturi od 10-12°C prvo usvajaju joni fosfora, zatim ... Read More »

Preporuka za đubrenje kako protumačiti analizu zemljišta

plamenjača šljive preporuka za đubrenje

Preporuka za đubrenje – Tonić Dejan PSS Prokuplje Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da ... Read More »

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

Ishrana bogata – Uloga dodavanja organskih kiselina je u održavanju poželjnog mikrobiološkog bilansa u probavnom traktu grla tj. odnos gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama. U isto vreme organske kiseline poboljšavaju održivost hrane izložene vazduhu tokom manipulacije i neutrališu toksične hemijske i hemoterapeutske agense koji se eventualno nalaze u njoj. Ovaj aspekt je od posebne važnosti imajući u vidu mikroklimatske uslove u ... Read More »

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

cvetni pojas zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje organska proizvodnja

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome ... Read More »

PH vrednost zemljišnog rastvora u povrtarstvu

analiza glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta ph zemljišnog vrste zemljišta

 Ph  zemljišnog rastvora u proizvodnji povrća. Proizvodnja povrća u velikoj meri zavisi od vrednosti Ph zemljišnog rastvora i vode za navodnjavanje. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što će se mazemljišnog rastvoranifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih jona (H+). Promena jedne jedinice ... Read More »

Stres biljaka voćke vole da su srećne

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje voćnjak u decembru stres biljaka

Stres biljaka  – Svako živo biće, pa i biljke koje gajimo, najbolje se osećaju u optimalnim uslovima. Kada su biljke „srećne i zadovoljne“ daju nam plodove od kojih živimo. Svako odstupanje od optimuma za biljku predstavlja manji ili veći stres sa kojim ona mora da se izbori. Biljke doživljavaju stres kada se gaje u neadekvatnim uslovima (zemljište, vlaga, osunčavanje isl.), ... Read More »

Paprika prinosi koji donose zaradu i nove investicije

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike bakterioza

Paprika prinosi  – Postizanje visokih prinosa paprike u mnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na koima ... Read More »

Ph vrednost zemljišta za sadnju, promene

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme supstrati kvalitet deklarisano seme mikrobiološka poljska klijavost

Ph vrednost zemljišta na Savetovanju povrtara u Novom Sadu posebno je posvećena pažnja aktivnosti jona u zemljištu i njihovom uticaju na prihvatanje hranljivih elemenata od gajenih biljaka. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što će se manifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Đubrivo  – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

rezidba na rod monilia laxa mraz u crveni voćni pauk jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Voćnjak  u pripremi  – Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Međutim u pogledu primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta ... Read More »