Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pegavost

Tag Archives: pegavost

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću

pivarski ječam ozimi

Je?am pegavost / Prime?eno je prisustvo  pegavosti je?ma  (Helminthosporium spp.) u ve?em intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekroti?ne pege i crtice, koje se pove?avaju pa se javlja karakteristi?na mrežavost. Oko mrežice se javljaju hloroti?ni oreoli. Ukoliko do?e do rane infekcije biljke su zakržljale i zaostaju u porastu. Podse?amo proizvo?a?e da je plodored najjeftinija ... Read More »

Zaštita jabuke u proleće – savet DELTA AGRAR – a

Zaštita jabuke

Zaštita jabukw – Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u vo?njaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da ?e rezultati na jesen biti odli?ni. USPEŠNA ZAŠTITA JABUKE U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVA?A ?A?AVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE – Venturia inaequalis Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat ... Read More »

Vinograd – bolesti vrebaju tokom zimskog mirovanja

vinograd rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze

Vinograd – bolesti. Kako prezimljavaju bolesti vinove loze? Plamenja?a vinove loze – prouzrokova? gljiva ( Plasmopara viticola)  Plasmopara se sada nalazi u opalom liš?u, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ?elije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju. Tkivo liš?a se pomalo raspada, trune i tako se oospore do prole?a oslobode. U ... Read More »

CRNA PEGAVOST krompira, nužan je plodored

Crna pegavost krompira se pojavljuje na svim nadzemnim delovima krompira, a retko su zaražene i krtole. Prvi simptomi se javljaju na donjem, starijem liš?u u vidu pega. One su u po?etku sivo mrke boje, sitne (1-2 mm) i uglavnom okrugle. Kasnije se uve?avaju (5 – 7 mm), postaju crne i na njima se isti?u zone koncentri?nih krugova, što je karakteristi?an ... Read More »

Siva pegavost pšenice se pojavila na njivama

Siva pegavost pšenice – Na pojedinim zasadima pšenice prime?ena je siva pegavost (Septoria spp.) koja se javlja pri prohladnom vremenu, i u prole?e pra?enom ?estim i obilnim padavinama, kada spore sa biljnih ostataka i samoniklih biljaka zaražavaju mlade biljke pšenice i je?ma. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su i gubici najve?i. ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

 Korovi u pšenici su zna?ajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogu?avaju normalan razvoj oduzimaju?i joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogu?avaju ovu meru,naro?ito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome ... Read More »

Siva pegavost kukuruza na našim poljima

Siva pegavost lista kukuruza ispoljava simptome u vidu dugih, elipti?nih tamnih pega na listu kukuruza koji se pružaju duz lisne nervature. U okviru pega, hlorofil nestaje, javlja se nekroza pa usled toga centralni deo pege dobija sivu-tamnu boju. Pege se prvo javljaju na donjem liš?u nakon ?ega prelaze i na gornje spratove biljke tako da na kraju svo liš?e nekrotira ... Read More »