Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pegavost lišća

Tag Archives: pegavost lišća

Orah bolesti i štetočine nanose velike štete

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Orah bolesti i šteto?ine. Orah napada ve?i broj parazita -prouzrokova?a bolesti insekata koji mogu pri?initi velike štete, ako se na vreme ne vrši kvalitetna zaštita. Ekonomski najzna?ajnije bolesti su:siva pegavost liš?a oraha i crna (bakteriozna ) pegavost oraha. Siva pegavost liš?a oraha ie naj?eš?e oboljenje oraha i izaziva ga gljiva Gnomonia leptostila. Bolest se manifestuje u vidu pega na liš?u ... Read More »

ŠEĆERNA REPA -pegavost lišća Cercospora beticola

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

ŠE?ERNA  REPA – pegavost liš?a, ?etvrti tretman . U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete še?ernoj repi. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo, a relativna vlažnost vazduha ve?a, Napad bolesti je ja?i. Kod ja?eg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30 %. Ukoliko se bolest ... Read More »