Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: papaka

Tag Archives: papaka

PRANJE papaka krava kao potreba

Pranje papaka –  Automatski tretman – (integrirani) sistem za ?iš?enje i dezinfikovanje papaka. Sustav CCS razvijen je u saradnji s danskom firmom „Heemskerk“ i prikladan je za sve tipove štala. Sastoji se od kontrolne jedinice i jednog ili dva ure?aja za prskanje. Taj sistem, kojim se vrlo lako upravlja, preventivan je i zamenjuje „kupke za papke“ s kojima trošimo previše ... Read More »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poreme?aja u reprodukciji predstavlja jedan od naj?eš?ih razloga za isklju?ivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlu?enja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova le?enja usled hromosti. Na pove?anje rizika za nastanak hromosti mogu uticati ... Read More »