Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ozimi grašak

Tag Archives: ozimi grašak

Stočna hrana je važna za uzgajivače

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Sto?na hrana je važna – Sto?arska proizvodnja je prioritetno i dugoro?no opredeljenje svakog poljoprivrednog proizvo?a?a. Da bi se realizovala sto?arska proizvodnja, jedan od najzna?ajnijih uslova je obezbe?enje dovoljnih koli?ina kvalitetne sto?ne hrane. Koncept proizvodnje sto?ne hrane u uslovima intezivne sto?asrke proizvodnje treba da se zasniva na principu maksimalnog koriš?enja prirodnih resursa, zemljišta, vode i suna?eve energije. Jesenjom setvom krmnog bilja-ozime ... Read More »