Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovca

Tag Archives: ovca

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih

Ishrana bremenitih ovaca – U zavisnosti od potreba za hranom, bremenitost ovaca se može podeliti na dva perioda. U prvom periodu (prva tri meseca bremenitosti), plod u utrobi majke polako raste pa su i potrebe za hranom radi obezbeđenja njegovog razvoja manje. Ishrana u periodu bremenitosti utiče na telesnu masu jagnjadi pri rođenju, porast vune, kao i na njenu mlečnost. Bolje ... Read More »

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ov?arstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postoje?eg rasnog sastava koji je predstavljen razli?itim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje uti?e na siromašniju prehranu, ograni?enih koli?ina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naro?ito ... Read More »

Romanovska rasa ovaca za puno jagnjadi

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Romanovska rasa ovaca- U zadnjih par godina postoji veliko interesovanje za Romanovskom rasom ovaca, prvenstveno zbog velike plodnosti, (jagnjenja velikog broja jagnjadi) i kvalitetnog mesa. Tako?e, postoje nekoliko zapata umati?enih ovaca ove rase od skoro, koji se postepeno uve?avaju, tako da postoji i mogu?nost ostvarivanja subvencija za priplodni materjal, pa je i to razlog velikog interesovanja za kupovinu ove rase. Romanovska ... Read More »

BRITISH MILKSHEEP velika korist za odgajivače

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih

British (Britanski) Milksheep izvorno bio je poznat kao Alderbred pasmina doma?ih ovaca koju je razvio Lawrence Alderson u Wiltshireu i Northumberland. Izvozi se u nekoliko zemalja, uklju?uju?i Ma?arsku, Francusku i Gr?ku – kod nas je na imanju Gabri?. Ta?an sastav pasmine nikada nije proglašen,. Kao što naziv pasmine sugeriše, to je plodan producent mleka, a uspostavljeni su nekoliko velikih mle?nih stada. ... Read More »

AWASSI ovca

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

  Pasmina awassi je dobila ime po beduinskom plemenu El avas. Postoji gotovo 5.000 godina (Epstain). Rasprostranjena je na podru?jima Jordana,  Egipta, Sirije,  Izraela. Neselekcionirani primerci ove pasmine i danas, kao što je to bio slu?aj pre provedene selekcije, imaju mle?nost od 60 lit. mleka u laktaciji. Veliki revolucionarni preokret se dogodio kada je 1950.g. Finci, ( vrstan selekcionar i ... Read More »

SJENIČKA ovca za novu budućnost

sjenička mleko prerada sajam etno

  Sjeni?ka (ili Pešterska) ovca, dobila je ime po mestu Sjenici na Pešterskoj visoravni, koja se nalazi na jugozapadu Srbije, na nadmorskoj visini preko 1.000 m. Sa Peštera se ova ovca, zadnjih decenija, proširila na skoro ceo zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore, a ima je i u Bosni i Hercegovini. Sjeni?ka ovca je jedna od naših najkrupnijih sojeva ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i njegove faze

Jagnjenje je prirodan procesu, u 90 % slu?ajeva se odvija bez nekih posebnih problema  i pomo?i ?obanina. To ne zna?i da ne treba ovci pomo? u pojedinim slu?ajevima, pošto znamo da ovce blizne pa ?esto daju i trojke. U ovakvim slu?ajevima poro?aj potraje duže pa samim tim je ?ovekova pomo? neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »