Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: orošivači

Tag Archives: orošivači

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

Reciklažni orošiva?i – Rad reciklažnih orošiva?a sa zasniva na recikliranju zaštitne te?nosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, pre?iš?ava i vra?a u ponovni tok. Ovaj postupak je naro?ito opravdan kod onih biljaka kod kojih se površina habitusa znatno menja. Tipi?an primer je vinova loza – kod zimskog prskanja protiv erinoze i akarinoze kada je ... Read More »

Klasični orošivači za zaštitu bilja – osobine

Klasi?ni orošiva?i za zaštitu bilja – Sadašnja tehnika primene pesticida u vo?njacima i vinogradima zasniva se gotovo isklju?ivo na postupku raspršivanja pomo?u vazdušne struje proizvedene ventilatorom orošiva?a. Uvo?enje ove tehnike bitno je doprinelo produktivnosti i kvalitetu rada. Klasi?ni orošiva?i Ventilatori za tzv. kasi?nim orošiva?ima smešteni su iza rezervoara, veoma nisko iz tih razloga se zovu nisko-vo?eni ventilatori. Njihova karakteristika je da, ... Read More »