Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organskom načinu proizvodnje

Tag Archives: organskom načinu proizvodnje

Plodored u organskom načinu proizvodnje

rasad rani kupus setva kupusa setva sadnja

Plodored u organskom na?inu. Osim klasi?nog plodoreda (jedan usev po 1 parceli), me?uusevi  i mešovita sadnja predstavljaju tako?e klju?ne elemente za optimiziranje me?usobnog dejstva interakcije useva. Plodoredi treba da uklju?e i gajenje poduseva, naknadnih i postrnih useva, gajenje me?uuseva i ozimih pokrovnih useva, kao i druge modifikacije. Plodored u organskom na?inu proizvodnje Tabelarni prikaz dobrog, zadovoljavaju?eg i lošeg preduseva za ... Read More »