Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: obrada

Tag Archives: obrada

Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv

Obrada  tla – Uslovi za uspešnu obradu zemljišta. Uspešna obrada podrazumeva energično drobljenje, sitnjenje i mešanje isitnjene zemlje. Jedan od bitnih faktora za uspešno obnavljanje strukture zemljišta je i povoljno stanje vlažnosti zemljišta. Vlažnost utiče na veličinu lepljivosti, vlaga ublažava lepljivost. Pri sušenju „koloidi“ jako očvsnu, pri velikoj vlažnosti se rasplinu i gube svoju vezanost. Stoga pri oranju suviše suvog zemljišta plugom ... Read More »

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv

Obrada njiva  – Na našin terenima, gledaju?i njihova fizi?ka i hemijska svojstva, postoje slede?i tipovi zemljišta: Glinovita zemljišta ( smonica) Ilova?a ( peskovita i praškasta) Peskuše Tresetišta Da?emo neke karakteristike svakog od ovih tipova kao i prepuruke za njihovu najkvalitetniju obradu. Glinovita zemljišta Karakteristike: -Kad se nakvase bubre,kad se osuše skupljaju se -Kad nabubre ne propuštaju vodu,kad se osuše voda ... Read More »

Konzervacijska obrada zemljišta je bolja ?

konzervacijska obrada

Konzervacijska obrada – Zemljište za setvu treba tako pripremiti da spremno do?eka kišu – maksimalno setvo-sprema?ima je usitniti da prihvati padavine i sprovede ih 3-7 cm u dubinu, da seme ima dovoljno vlage da nikne. Zemljište je tokom vekova uspevalo da nam omogu?i uzgoj biljnih vrsta koje su donosile osnov opstanka ljudske vrste. Broj stanovnika je stalno rastao,danas je prešao ... Read More »

Organska proizvodnja i uslovi za uzgajanje

Organska proizvodnja  – Priprema zemljišta. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, ve? da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i te?nog ?ubriva. Ti kriterijumi su prihva?eni u SAD, Evropskoj uniji i Japanu, a kod nas u Srbiji, trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika. Dugoro?no održavanje i pove?anje ... Read More »

Meliorativna obrada za više prinose

Meliorativna obrada – Najvažnija uloga sezonske obrade zemljišta u agrotehni?kom pogledu je da održi njegovo normalno funkcionisanje kao životne sredine u zavisnosti od zahteva pojedinih biljnih vrsta koje se na njemu gaje. Za razliku od takve obrade, meliorativna obrada treba da popravi, odnosno da ukloni neke nedostatke zemljišta kako bi ono i dalje funkcionisalo kao supstrat a vrlo ?esto se ... Read More »

Redukovana obrada manje košta

Redukovana obrada – Iskustva u praksi i nau?na istraživanja poslednjih godina pokazuju sve ve?u ravnopravnost redukovane obrade zemljišta i klasi?nog dubokog oranja i predsetvene pripreme. Sistem redukovane obrade zemljišta izvodi se jednostavno i brzo, postignuti prinosi pokazuju da su razlike izmedju oranja na 30 cm i redukovane obrade zanemarljive, a da su utrošak goriva, koriš?enje mehanizacije i vreme daleko ve?i ... Read More »

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

Obrada zemljišta Zemljište je važan vegetacioni ?inilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim ?iniocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih ?ubriva su veoma važni ?inioci koji uti?u na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obra?ivanje oranice je osnovno i glavno ... Read More »