Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta

Tag Archives: Obrada zemljišta

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Obrada zemljišta – Zemljište je važan vegetacioni činilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim činiocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih đubriva su veoma važni činioci koji utiču na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obrađivanje oranice je osnovno i ... Read More »

VERTIKALNA OBRADA zemljišta štedi novac ?

meliorativna obrada vertikalna obrada

VERTIKALNA  OBRADA – Krajnji cilj svake obrade zemljišta je ostvarivanje prinosa. Pod pojmom vertikalna obrada podrazumeva se obrada zemljišta bez prevrtanja zemljišta, tj bez upotrebe pluga. Zemljište se obrađuje mašinama koje imaju vertikalna radna tela, te samim tim dolazi do eliminisanja plužnog đona, a sa druge strane smanjuje se broj prohoda pa je i ušteda na gorivu neuporedivo manja. Konzervacijska ... Read More »

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, ve?ina ratara ne?e mo?i blagovremeno i kvalitetno da obavi klasi?nu obradu oranica, ve? ?e  biti prinu?eni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje na?ini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno na?i najbolje ... Read More »

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Obrada zemljišta u voćnjaku – održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji će se način održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količine padavina, nagiba terena, ... Read More »

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

spit u kacu krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore oranje kvalitet

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake ... Read More »