Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta

Tag Archives: Obrada zemljišta

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, ve?ina ratara ne?e mo?i blagovremeno i kvalitetno da obavi klasi?nu obradu oranica, ve? ?e  biti prinu?eni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje na?ini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno na?i najbolje ... Read More »

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Obrada zemljišta u vo?njaku – održavanje zemljišta u vo?njaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji ?e se na?in održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od koli?ine padavina, nagiba ... Read More »

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza me?usobno povezanih delova koji na taj na?in ?ine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake ... Read More »

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

Obrada zemljišta Zemljište je važan vegetacioni ?inilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim ?iniocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih ?ubriva su veoma važni ?inioci koji uti?u na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obra?ivanje oranice je osnovno i glavno ... Read More »

VERTIKALNA OBRADA zemljišta štedi novac ?

VERTIKALNA  OBRADA – Krajnji cilj svake obrade zemljišta je ostvarivanje prinosa. Pod pojmom vertikalna obrada podrazumeva se obrada zemljišta bez prevrtanja zemljišta, tj bez upotrebe pluga. Zemljište se obra?uje mašinama koje imaju vertikalna radna tela, te samim tim dolazi do eliminisanja plužnog ?ona, a sa druge strane smanjuje se broj prohoda pa je i ušteda na gorivu neuporedivo manja. Konzervacijska ... Read More »