Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: npk

Tag Archives: npk

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret desikacija

SUNCOKRET ?ubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgra?uje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike koli?ine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovaraju?e vegetativne mase slede?e koli?ine hranljivih materija: ... Read More »

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji uti?u na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednoš?u zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasi?enosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »