Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: NORMA

Tag Archives: NORMA

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Norma djubrenja- Upotreba ?ubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Me?utim, u našoj zemlji ve?ina proizvo?a?a ?ubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomi?nosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi na?in.    Odre?ivanje potrebnih koli?ina ... Read More »

NORMA NAVODNJAVANJA važan parametar za razvoj biljke

 NORMA NAVODNJAVANJA – Visoke temperature iznad 35 C zahtevaju navodnjavanje. Norma navodnjavanja je osnovni elemenat i prvi korak kod odre?ivanja elemenata navodnjavanja, a predstavlja ukupni nedostatak (deficit) vode u vegetaciji jedne kulture.Prema definiciji izvedena je i formula za izra?unavanje norme navodnjavanja. Pojednostavljeno, norma navo – dnjavanja odre?uje se tako da se od ukupno potrebne vode, oduzme ukupno raspoloživa voda u ... Read More »