Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: niske temperature

Tag Archives: niske temperature

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena kora

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, zna?ajan je ?inilac u biljnoj proizvodnji koji odre?uje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvi?a i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva odre?ene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos ... Read More »