Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: muznih

Tag Archives: muznih

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da uti?u na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere u?estalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogu?nostima i ciljevima proizvodnje uzgajiva?a. Sprovo?enjem odre?enih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na pove?anom ... Read More »