Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mladi voćnjaci

Tag Archives: mladi voćnjaci

Međukultura u mladim voćnjacima uz oprez

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Me?ukultura u mladim vo?njacima uz oprez – u  nasadima me?uprostor se može koristiti za gajenje useva odnosno uzrodica. Ove me?ukulture se mogu gajiti samo ako je zemljište plodno i ako se odaberu pogodne kulture koje u ovom slu?aju, ako se me?uusevi obra?uju, povoljno uti?u i na porast i razvoj vo?aka. Me?utim ako se pogrešno izaberu biljke, vo?kama se može naškoditi ... Read More »

Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi vo?njaci su zasadi u periodu intenzivnog rasta i razvoja vo?aka. To je period  od sa?enja vo?nih sadnica pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obeležjem predvi?enog oblika gajenja. Navedeni period kra?i je kod intenzivnih nego ekstenzivnih zasada. Mlade vo?ke treba redovno ?ubriti kako bi se ubrzao rast i razvoj. Od pravilnog ?ubrenja najviše zavisi brzina rasta ... Read More »