Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Mikroklima

Tag Archives: Mikroklima

Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Vo?njak – Po izvršenoj sadnji odre?enih vo?nih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih ?e zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u vo?njaku a izabrani na?in zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvo?a?a u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže i ... Read More »

Mikroklima u objektima za uzgoj životinja

Mikroklima u objektima – Povoljni mikroklimaski uslovi su veoma važan ?inilac, kojim se može dosti?i i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovaraju?im mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti. Od mikroklimaskih parametra najzna?ajniji je sastav vazduha u staji. Na sastav vazduha najviše uti?e ventilacija. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zaga?enog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa ... Read More »