Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: mikotoksin

Tag Archives: mikotoksin

Mikotoksini – oprez ! saveti Alltech kompanije

mikotoksini

Mikotoksini – Opasnost!: Preko 500 mikotoksina predstavlja rizik za vaše svinje Mikotoksini koje proizvode plesni na mnogo na?ina uti?u na performanse životinja i profitabilnost proizvo?a?a. Zašto oni predstavljaju tako veliki rizik za vaše životinje? Šta su mikotoksini? Mikotoksini su prirodne supstance koje proizvode plesni na poljima i tokom skladištenja žitarica, hraniva i biljnih hraniva. Pošto je otkriveno preko 500 raznih tipova ... Read More »

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju – Akreditacija osigurava poverljivost i nepristrasnost analiti?kih podataka  [DANBOJN, Irska] – Alltechova 37+® laboratorija za usluge analize mikotoksina u Danbojnu, okrug Mit, u Irskoj je od Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc dobila akreditaciju po me?unarodnom standardu ISO/IEC 17025:2005. Ova objektivna, procena koju vrši tre?e lice isti?e zahteve za upravljanje i tehni?ke zahteve ... Read More »

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobi?ajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje doma?ih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvo?enjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, po?elo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »