Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: MEHANIZACIJA

Tag Archives: MEHANIZACIJA

Kosidba na Rajcu od 14 – 16. jula 2017.

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Kosidba na Rajcu – ve? 45. put takmi?enje najboljih kosa?a na Rajcu. ?uvanje tradicije i druženje kao u vremenima kada smo imali vremena za prijatelje. Otvaranje manifestacije je u nedelju u 11 ?asova – defile kosa?a, nakon toga je takmi?enje. Takmi?enje je pojedina?no i grupno. Ekipe su i iz Rusije, Holandije. Tokom tri dana su koncerti kulturno-umatni?kih društava, fudbalski turnir. ... Read More »

Subvencionisani krediti za repromatrerijal i mehanizaciju

konkurs prosperitati krediti za

 Krediti za repromaterijal i mehanizaciju gazdinstvima, preduzetnicima kao i pravnim licima. Fiksna kamata do 3 %.  Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprovrede i zaštite životne sredine odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama do  3 % godišnje, ondnosno do 1 % godišnje za povlaš?ene kategorije.  Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci repromaterijala, za biljnu ili ... Read More »

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogu?ava olakšani pristup koriš?enju kredita, i to za: 1) razvoj sto?arstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, vo?arstva, vinogradarstva, povrtarstva i cve?arstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja ... Read More »

Poljoprivredni sajam 13 – 19. maj 2017. Dobrodošli

sajam

Me?unarodni poljoprivredni sajam, ove godine ?e biti održan od 13. do 19. maja, a najzastupljeniji segment i ove godine bi?e poljoprivredna mehanizacija. Tim povodom danas je na Novosadskom sajmu održana konferencija za novinare na kojoj se govorilo o nastupu Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije. Izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadluka?, istakao je da su mehanizatori jedan od ... Read More »

Konkurs za dodelu kredita poljomehanizacija AP Vojovdina

po meri traktori

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priklju?ne) u poljoprivredi u 2017. godini.             Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priklju?ne).  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti ?e se realizovati isklju?ivo na terotoriji AP Vojvodine. ... Read More »

Mehanizacija tokom duge zime

po meri traktori

 Mehanizacija zimi –  Veoma ?esto možemo videti u ekonomskim dvorištima naših poljoprivrednih doma?instava ne zašti?enu i zapuštenu poljoprivrednu mehanizaciju i priklju?ne mašine. Mnogi kvarovi i neispravnosti uzrokovani su upravo nedoma?inskim ?uvanjem i neadekvatnom brigom o mašinama u koje su uložena zna?ajna materijalna sredstva. Nije dovoljno parkirati traktor , kombajn ili bilo koju priklju?nu mašinu pod nadstrešnicu ,garažu ili još gore ... Read More »

Konkurs za poljoprivrednike u Vojvodini

Konkurs za poljoprivrednike – Na osnovu Programa rada za 2017. godinu Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad je raspisao Konkurs za dugoro?ne kredite za poljoprivredu.  Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbe?enje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i  sektora poljoprivrede putem pove?anja nivoa tehni?ke opremljenosti, pove?anja obima, efikasnosti i  inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, pove?anja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite ... Read More »

Razvoj poljoprivrede – krediti za paore u Vojvodini

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Razvoj poljoprivrede – nove mogu?nosti za poboljšanje uslova za razvoj agrara u Vojvodini. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede ?e u 2017-oj godini  uložiti izme?u 400-500 miliona dinara za kredite za izgradnju silosa, podnih skladišta, hladnja?a, ribnjaka, sisteme za navodnjavanje, bunare, podizanje plastenika i stalenika, razvoj p?elarstva, mini mesare i mlekare, nabavku poljomehanizacije … Stimulisa?e se udruživanje poljoprivrednika tako da ?e ... Read More »

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija. Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Me?utim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u slede?em: • pove?ano sabijanje zemljišta, • loše izvo?enje obrade, setve i nege, • mehani?ko ošte?enje biljaka i plodova biljaka, pove?ani gubici pri žetvi, • izvo?enje agrotehni?kih ... Read More »

Konkursi za imaoce dvojnog državljanstva – Prosperitati

konkursi

Konkursi – Prosperitati.  RASPISAN DRUGI KRUG KONKURSA FONDACIJE PROSPERITATI – Upravo je objavljen drugi krug konkursa Fondacije Prosperitati, raspisano je 5 konkursa, putem kojih se izme?u ostalog pruža podrška za kupovinu zemlje, razvoj turizma, kao i za pokretanje biznisa. Ovi konkursi su raspisani sa ciljem da se mladi zadrže i prosperiraju na rodnoj grudi. Konkursna dokumentacija ?e se zajedno sa zahtevom ... Read More »