Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: malč

Tag Archives: malč

Voćnjak njegovo održavanje tokom godine

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva

Vo?njak njegovo održavanje. Po izvršenoj sadnji odre?enih vo?nih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih ?e zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u vo?njaku a izabrani na?in zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvo?a?a u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže ... Read More »

MALČ plastični – boja utiče na temperaturu zemljišta

MAL? plasti?ni – Boja mal?a uti?e na temperaturu ispod i iznad mal?a kroz apsorpciju, prenos i odbijanje sun?eve energije, tako?e uti?e i na mikrosredinu koja okružuje biljke. Što je kontakt izme?u mal?a i zemljišta bolji, to je efikasnija i njegova osobina zagrevanja. U industrijskoj proizvodnji povr?a se naj?eš?e koristi crni plasti?ni mal?, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo ... Read More »

MALČ njegove vrste i prednosti njegove primene

MAL? njegove vrste – Nastiranjem zemljišta spre?avamo razvoj korovske vegetacije, poboljšavamo vodni i vazdušni režim zemljišta, pove?avamo sadržaj organske materije u zemljištu, bolji rad mikroorganizama i manja su temperturna kolebanja. Štitimo zemljište od erozije i smanjujemo broj zalivanja gajenih biljaka. Za mal?ovanje naj?eš?e koristimo: slamu, treset, plevu,pokošenu travu, listinac, razne biljne delove, agro tekstil i razne pvc folije, koje su ... Read More »