Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerka

Tag Archives: Lucerka

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

lucerka lucerkina buba

Lucerka – se kod nas naj?eš?e konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Me?utim, pri tome dolazi do najve?ih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste sto?ne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od ... Read More »

CRVENA detelina daje 20 tona po hektaru

crvena detelina amonijačni rastvor

CRVENA  DETELINA kao kabasta stočna hrana, crvena detelina se koristi u zelenom-svežem stanju, ili kao konzervisana (seno, senaža, brašno, silaža). Poslednjih godina naročito se ističe prednost crvene deteline, u odnosu na druge leguminoze, u spremanju kvalitetne silaže, s obzirom na znatno slabiju razgradnju proteina kod silirane crvene deteline. To je od naročite važnosti sa aspekta pravilne ishrane preživara  Unapređenje poljoprivredne ... Read More »

Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

crvena detelina amonijačni rastvor

Lucerka i crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvo?a?a odlu?uje da na svojim parcelama gaji ove vrste jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U ?etiri do pet otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kre?e se i preko 18 t po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti od vremena ... Read More »

Lucerkino brašno visoko kvalitetno hranivo

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Lucerkino brašno je proizvod koji se dobija mlevenjem cele biljke lucerke bez dodavanja bilo kakvih primesa ili oduzimanja bilo kog dela biljke. Ono treba da se napravi od lisnatog sena dobrog kvaliteta, a sadržaj vlakna NE treba da  bude ve?i od 29-30%. Ve?i procenat vlakna pokazuja da je brašno napravljeno od lucerke slabijeg kvaliteta. Lucerkino brašno ne sme da ima ... Read More »

LUCERKA i korovi, kako zaštititi mlade biljke

lucerka lucerkina buba

LUCERKA  i korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvi?a lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najve?i zna?aj imaju zimski, zimsko-prole?ni i ranoprole?ni korovi. Najzna?ajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle ... Read More »

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje ... Read More »

Lucerka jesenja setva samo uz više padavina

Lucerka se u našim agroekološkim uslovima može sejati tokom cele godine, ali dva najvažnija roka setve su u prole?e i jesen. Dugogodišnjim ispitivanjima praksa je pokazala da se ranom proletnom setvom postiže bolji sklop i ve?a posednutost površine. Rana jesenja setva daje zadovoljavaju?e rezultate samo ako padne dovoljno kiše u to vreme. Ako razdoblje kiše nastupi kasnije, onda biljke ni?u ... Read More »

Košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

Košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, ... Read More »

Navodnjavanje lucerke daje dobre rezultate

Navodnjavanje lucerke je zna?ajno iz više razloga,  gaji se na ograni?enim površinama,koje su vezane  za sto?ne farme ili za prera?iva?ke kapacitete, tako da variranje prinosa mora biti svedeno na minimum. Prinosi moraju biti na visokom i na stabilnom nivou, ne samo zbog ishrane sto?nog  fonda ili kontinuiranog rada prera?iva?kih kapaciteta, ve? da se postižu i visoki ekonomski rezultati uloženih investicija ... Read More »

Lucerka, dobar rast korena obezbeđuje prinos

lucerka lucerkina buba

Lucerka, dobar rast korena – Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbe?uje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prose?an sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,8% a sirove celuloze 22,2%. Odgovaraju joj srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6-7. Za uskorednu setvu se ... Read More »