Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lucerka

Tag Archives: Lucerka

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerka – se kod nas najčešće konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Međutim, pri tome dolazi do najvećih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste stočne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od vremenskih ... Read More »

CRVENA detelina daje 20 tona po hektaru

lucerka crvena detelina amonijačni rastvor vilina kosica

CRVENA  DETELINA kao kabasta stočna hrana, crvena detelina se koristi u zelenom-svežem stanju, ili kao konzervisana (seno, senaža, brašno, silaža). Poslednjih godina naročito se ističe prednost crvene deteline, u odnosu na druge leguminoze, u spremanju kvalitetne silaže, s obzirom na znatno slabiju razgradnju proteina kod silirane crvene deteline. To je od naročite važnosti sa aspekta pravilne ishrane preživara  Unapređenje poljoprivredne ... Read More »

Lucerka crvena detelina, izbor zemljišta

lucerka crvena detelina amonijačni rastvor vilina kosica

Lucerka  crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ove vrste jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U četiri do pet otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 18 t po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti od vremena košenja ... Read More »

Lucerkino brašno visoko kvalitetno hranivo

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Lucerkino  brašno je proizvod koji se dobija mlevenjem cele biljke lucerke bez dodavanja bilo kakvih primesa ili oduzimanja bilo kog dela biljke. Ono treba da se napravi od lisnatog sena dobrog kvaliteta, a sadržaj vlakna NE treba da  bude veći od 29-30%. Veći procenat vlakna pokazuja da je brašno napravljeno od lucerke slabijeg kvaliteta. Lucerkino brašno ne sme da ima ... Read More »

LUCERKA i korovi, kako zaštititi mlade biljke

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa ... Read More »

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje ... Read More »

Lucerka jesenja setva samo uz više padavina

Lucerka se u našim agroekološkim uslovima može sejati tokom cele godine, ali dva najvažnija roka setve su u prole?e i jesen. Dugogodišnjim ispitivanjima praksa je pokazala da se ranom proletnom setvom postiže bolji sklop i ve?a posednutost površine. Rana jesenja setva daje zadovoljavaju?e rezultate samo ako padne dovoljno kiše u to vreme. Ako razdoblje kiše nastupi kasnije, onda biljke ni?u ... Read More »

Košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

Košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, ... Read More »

Navodnjavanje lucerke daje dobre rezultate

Navodnjavanje lucerke je zna?ajno iz više razloga,  gaji se na ograni?enim površinama,koje su vezane  za sto?ne farme ili za prera?iva?ke kapacitete, tako da variranje prinosa mora biti svedeno na minimum. Prinosi moraju biti na visokom i na stabilnom nivou, ne samo zbog ishrane sto?nog  fonda ili kontinuiranog rada prera?iva?kih kapaciteta, ve? da se postižu i visoki ekonomski rezultati uloženih investicija ... Read More »

Lucerka, dobar rast korena obezbeđuje prinos

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Lucerka, dobar rast korena – Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbe?uje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prose?an sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,8% a sirove celuloze 22,2%. Odgovaraju joj srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6-7. Za uskorednu setvu se ... Read More »