Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lešnik

Tag Archives: Lešnik

Leska u Srbiji, uzgoj i značaj pčela u voćnjaku

pčela leska u srbiji

Leska u Srbiji je postala veoma interesantna za gajenje. Plantažni zasadi se podižu širom Srbije. Očekivanja uzgajivača su velika jer konditorska industrija ima velike zahteve za lešnikom. U svakom voćnjaku veliki broj pčela je neophodan da bi se cvetovi oprašili i doneli plod. Koliki je njihov značaj ? ZNAČAJ PČELA U OPRAŠIVANJU I POVEĆANJU PRINOSA STARIH SORTI ŠLJIVE I JABUKE Jaćimović ... Read More »

Lešnik raspored oprašivača u novom zasadu

lešnik raspored sorte leske

Lešnik raspored oprašiva?a. Uzimaju?i u obzir klimatske, zemljišne i ekonomsko-organizacione uslove kao i mogu?nost prerade i plasmana plodova lešnika, treba izabrati najpogodnije sorte. Glavna orijentacija je da se gaje veoma rodne sorte namenjene industrijskoj preradi i sorte kombino- vanih svojstava koje se mogu koristiti i za industrijsku i za stonu potrošnju, a tako?e i kao oprašiva? glavne sorte. Lešnik raspored ... Read More »

Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Lešnik  je zahvalan – IZBOR SORTI LESKE –  Prilikom izbora sorte leske treba obratiti pažnju na ponašanje sorte prema uslovima sredine, odnosno otpornost na bolesti i šteto?ine, niske temperature, nedostatak vode itd. Presudnu ulogu može da ima i tržište – namena proizvodnje. Za stonu upotrebu pogodniji su krupniji plodovi, atraktivnog izgleda i oblika, dok su za industrijsku upotrebu pogodniji sitniji ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li ?e nam jesen doneti rod sa kojim ?e ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , o?ekuje se  da bude na nivou od 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predvi?a na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske treba ... Read More »

Lešnik je zahvalan za uzgoj – nadate se najboljem

Lešnik je zahvalan za uzgoj, ali se ?eka 5 godina da po?ne vra?ati deo uloženog do tada. Pro?itajte iskustva iz BiH, kakvo  je iskustvo proizvo?a?a. Dragoljub Savkovi? iz Kaštela kod Gradiške, koji je sa dva hektara zasa?enih lješnjaka vlasnik jedne od ve?ih plantaža na ovom podru?ju, smatra da je lješnjak perspektiva. “Po mome mišljenju, ?isto radi toga što je to ... Read More »

Lešnik uslovi gajenja, investicija i isplativost

Lešnik uslovi gajenja, investicija – duga?ak je put do postizanja pune rodnosti lešnika. Ko ho?e da se bavi uzgojem lešnika razmišlja i o tome šta ostavlja za naslednike. Izrazito je heliofitna biljka ( potrebna je velika osun?anost ) i zato je važan izbor položaja zemljišta i pravilan razmak izme?u biljaka. Blizina velikih vodenih površina doprinosi boljoj rodnosti. Otporan je na ... Read More »