Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lastara

Tag Archives: lastara

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Rekonstrukciji vinograda  naj?eš?e se pristupa zbog malih me?urednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije mogu?e primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije mogu?e primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se naj?eš?e vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih ... Read More »

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

vinograd

Zalamanje lastara predstavlja agrotehni?ku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2-4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpo?eti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom ve?om od 30-40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže. Zalamanjem im se odstranjuje ... Read More »

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost

Koeficijent rodnosti pokazuje prosečan broj grozdova po razvijenom lastaru na čokotu. Izračunava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na čokotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na čokotu i njegova veličina je uvek ... Read More »